De te nemen stappen om een 100%DE-(super)regio te worden:

 
 
MEA-adviesburo heeft een drietal stappen ontwikkeld om een Europese (super)energieregio te worden konform het nieuwe Europese 100%EE-Regionen 2.0 model.

 

Stap 1: Afstemming van de 100%DE-ambitie en instellen van het steunpunt De 100%DE-regio start met het tekenen van een gezamenlijke ambitieverklaring om in het jaar 2050 over te zijn op een geheel verduurzaamde energievoorziening; aan deze ondertekening doen alle betrokken overheden aan mee. Tevens wordt er een regionaal Steunpunt 100%DE-regio in het leven geroepen op een redelijk centraal gelegen plaats; voorlopig kan ons Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's deze ondersteuning verlenen, inkl. de kontakten met het buitenland en de overige superregio's.

 

Stap 2: Het verzorgen van Second Opinions van de regionale (RES)energiescans Het steunpunt verzorgt Second Opinions van de landelijke dan wel provinciale en regionale (RES)energiescans en wordt het meest strategische energietransitiepad in kaart gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de "Landelijke Leidraad" en van de meest kansrijke ontwikkelingen en innovaties op energiegebied. Hierbij kan het b.v. gaan om verbeteringen en aanpassingen van de netinfrastruktuur en/of om mogelijkheden om energie op te slaan in de vorm van waterstof, methaan, warmte, batterijen, etc. Voor gemeenten met een 100%DE-ambitie kunnen daartoe Quickscans 100%DE worden opgesteld. Op dit vlak kan er een uitwisseling van gegevens met het buitenland en overige (Europese) superregio's plaatsvinden, o.a. in een jaarlijks terugkerend kongres.

 

Stap 3: Afstemming van de monitoring en de handhaving Het steunpunt verzorgt de ondersteuning aan het monitoren en het handhaven van de vastgelegde energietransitiepaden binnen de superregio en haar overheden. Ook kan worden meegeholpen aan het aansturen van netbeheerders in aan te sluiten (burger)projekten op het land en kaunnen er afspraken worden gemaakt over het aanvullende DE-deel via een verdeelsleutel van offshore-energie dan wel via DE-import uit andere Europese landen en/of uit de Sahara (woestijnstroom of waterstof) Verder zal er goed overleg dienen te zijn op lokaal nivo tussen gemeenten, ondernemingen, energieco÷peraties, (kennis)instellingen, netbeheerders en overige partijen en zal ook de pers vakkundig ge´nformeerd dienen te worden.