Algemene gegevens 100%DE-regio's:

 
 
100%DE-regioĺs zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten en/of provincies die de ambitie kennen om in (of vˇˇr) het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een duurzame energievoorziening. Goede voorbeelden van dergelijke energieregioĺs zijn te vinden in Duitsland, waar de Universiteit van Kassel en 100%EE-Regionen een model hebben ontwikkeld waar ook andere Europese landen gebruik van kunnen maken en eventueel aan kunnen deelnemen. Voor kort is voorgesteld om dit projekt voort te zetten en te verbreden met meerdere (West-)Europese landen. Ons adviesburo heeft kontakt opgenomen met deze Kasselse instituten en aangegeven het ko÷rdinatiepunt voor Nederland te zijn, waarbij alle Nederlandse 100%DE-regioĺs zich kunnen aanmelden. Hierbij wordt vooral gelet op de betrokkenheid van de burgerbevolking en haar energieko÷peraties met het realiseren van bottom-up-projekten (Energiewende), de DE-mogelijkheden binnen de betrokken gemeenten, de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, omzettingen in waterstof, methaan en vloeibare brandstoffen en de gewenste aanpassingen van de energie-infrastruktuur. De voorkeur gaat uit naar ondersteuning van de twaalf provincies in Nederland, als een na hoogste (door de bevolking) gekozen bestuurslaag.

 

Het landelijke ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's geeft steun aan ge´nteresseerde, in ontwikkeling zijnde 100%DE-regio's in de vorm van richtlijnen voor zo strategisch mogelijke 100%DE-plannen en kansrijke energietransitiepaden richting het jaar 2050. Hiertoe is in september 2018 een "Leidraad voor 100%DE-regio's in Nederland" opgesteld. Ten aanzien van de uitwerking zal overleg plaatsvinden met diverse kennisinstellingen. De ondersteuning bestaat vnl. uit het verwerken van de landelijke startwaarden, het overleggen met de betrokken overheden en verzorgen van workshops, het aanwenden van de Leidraad voor eigen invulling en het uitwerken van het meest kansrijke 100%DE-regioplan tezamen met de betrokken gemeenten Tevens kan worden meegeholpen aan het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken. Bij belangstelling kan het ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's de betreffende 100%DE-regio aanmelden bij de Kasselse organisatie om als 100%DE-startregio te worden geregistreerd en op de Duits/Europese kaart met 100%DE-regioĺs te worden geplaatst.