Beleidsondersteuning

 
MEA-adviesburo, dan wel het Koördinatiepunt 100%DE-regio's, kan Nederlandse gemeenten en/of energieregio's die de ambitie kennen om in of voor het jaar 2050 over te zijn op een volledige duurzame energiehuishouding, de steun bieden om een zo struktureel en kansrijke mogelijk RES-plan te maken. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het geven van een toelichting aan de betrokken ambtenaren
  • Het uitwerken van een ontwerp-Startnotitie in het kader van de Regionale EnergieStrategieën (RES), op basis van een daartoe ontwikkelde landelijke "Leidraad"
  • Het uitwerken van gemeentelijke "Quickscans Energietransitie 2050" als input voor de RES
  • Het ondersteunen van overleg met burgers, energiecoöperaties, netbeheerders etc.
  • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
  • Het uitwerken van een gemeentelijk Warmteplan op basis van de meest strategische, kansrijke en betaalbare ontwikkelingen
 
 
In voorbereiding: Een driedelige kursus Energietransitie richting 2050 voor gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Het betreft een driedelige kursus voor gemeenteambtenaren (Klimaat/Energie/Duurzaamheid), regionale energiekoöperaties en andere burger-/bedrijfsinitiatieven uit de Regio Arnhem Nijmegen, georganiseerd door het “Koördinatiepunt 100%DE-regio’s” tezamen met één of meerdere aanspreekpersonen uit de betreffende gemeenten. De bedoeling is dat men breed geïnformeerd wordt over strategische en kansrijke energiemodellen en daadwerkelijk aan de slag gaat om gezamenlijk een gemeentelijke Quickscan Energietransitie 2050 t.b.v. de Regionale EnergieStrategieën (RES) en een zo strategisch mogelijk konsept gemeentelijk Warmteplan (2030-2050) op te stellen. De indeling is als volgt:
 
  • Deel 1 met informatie over de ontwikkeling van duurzame (hernieuwbare) energie in het algemeen en de 100%DE-regio’s in Duitsland in het bijzonder, met informatie over de RES-ontwikkeling binnen de provincie Gelderland en de Regio Arnhem Nijmegen in het bijzonder en met een peiling van de ambities en DE-mogelijkheden op gemeentelijke schaal
  • Deel 2 met het vaststellen van de startwaarden op energiegebied (energieverbruik, CO2-uitstoot en het DE-aandeel), met informatie over de energiebesparingsmogelijkheden en de eigen DE-opwek (inkl. energiekonversie en opslag) en met informatie over het opstellen van gemeentelijke Quickscans Energietransitie 2050
  • Deel 3 met informatie over het opstellen van gemeentelijke, dan wel regionale Warmteplannen, rekening houdend met het gegeven dat in 2030 nieuwe woningen geen aardgas meer krijgen, met informatie over alternatieve, duurzame warmtemogelijkheden en met informatie over het opstellen van gemeentelijke Warmteplannen 2030-2050
  • Informatie en opgave via mea-info@gmx.net, waarbij de lokatie en de meest gunstige kursusdagen en -tijdstippen in overleg met de betreffende gemeenten worden bepaald.