Nieuws

 

Datum

sept 2018

Het Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's is voornemens om op 25 oktober een voorlichtingssessie met workshop te organiseren voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel welke mogelijk een 100%DE-regio willen worden. Deze aktiviteit zal in het Drentse Westerbork plaatsvinden.

 

 

sept 2018

Het Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's is voornemens om op de Dag-van-de-Duurzaamheid (10 oktober) aan Drentse gemeenten voorlichting gegeven over het voorgestelde verbrede 100%DE-regiokonsept voor (West-)Europese landen en hun regio's. De bedoeling is dat de provincie hierin het voortouw neemt en dat samen afstemt met de betrokken gemeenten.

 

 

aug 2018

Limburg lijkt bevangen door een windmolenkoorts: opeens is er belangstelling voor ko÷peratieve molens, liefst zo hoog mogelijk en met voordeel voor de lokale gemeenschap. De molen van de Co÷perwiek uit Neer kent al ruim 300 eigenaren en geeft het goede voorbeeld. Zuidenwind gaat nog twee, grotere molens bouwen en andere energieko÷peraties nog zeker twaalf stuks. Ook vier naburige gemeenten in Limburg hebben getekend voor een beleid dat een grote voorkeur heeft voor ko÷peratieve molens. De Limburgse windkoorts slaat inmiddels over naar Zeewolde, Staphorst en zelfs naar de nationale Klimaattafel Elektriciteit welke als doelstelling heeft gesteld dat tenminste 50% van de lokale produktie uit wind of zon in eigendom komt van de lokale omgeving.

 

 

juli 2018

Op de Hannover Messe presenteerde de Nederlandse firma Lagerwey haar voornemen om -tezamen met HYGRO- een 4,8MW waterstofwindturbine te bouwen, die ook voor lokale situaties kan worden ingezet. Deze ge´ntegreerde windmolen moet in 2019 klaar zijn voor produktie en wordt geplaatst op het testveld in de Wieringermeer. De huidige produkten zijn de L82 (2,3MW), de L100 (2,5MW) en de L136 van 4,5MW.

 

 

juni 2018

MEA-adviesburo heeft de TFF-organisatie van de Hanzehogeschool/EnTranCe ondersteund om op 27 juni 2018 Diederik Samsom als spreker naar Groningen te halen. Diederik doet mee aan het landelijke energie-/klimaatberaad en is momenteel voorzitter van de sektortafel Gebouwde Omgeving. De Barn Talk werd bijgewoond door zo'n 270 studenten van de Hanzehogeschool/RUG en professionals. Diederik Samsom werd gevraagd om niet alleen te kijken naar wijken en steden maar -zeker in provincies als Groningen- aandacht te besteden aan gebiedsgerichte aktiviteiten voor dorpen en buurtschappen, waarbij de ontwikkeling van Groen Gas een grote rol kan gaan spelen en waardoor bestaande gasinfrastruktuur kan worden behouden en aangepast. De gemeente Groningen gaf te kennen veel belangstelling te hebben voor deze ontwikkeling.

 

 

april 2018

Tijdens het Drenthe Event te Assen kwam naar voren dat provincies op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie niet alleen fasciliterend dienen te zijn maar met konkrete plannen, richtlijnen en kontroleurs/handhavers dienen te komen. Het "Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" kan daarbij ondersteunen.

 

 

april 2018

MEA-adviesburo heeft op 5 april het landelijke "Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" in het leven geroepen dat gemeenten, provincies en potentiŰle energieregio's kan ondersteunen in het opstellen van zo strategische mogelijke energietransitiepaden en -plannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring in binnen- Ún buitenland (met name de 100%DE-regio ontwikkeling in Duitsland).

 

 

jan 2018

Energiewerkplaats FryslÔn heeft MEA de opdracht gegeven om gezamenlijk strategische duurzame energie (DE-)visies voor een 10-tal dorpen in NO-Friesland te ontwikkelen. De Hanzehogeschool te Groningen helpt bij de vertaalslag van goedwerkende Deense en Duitse energiemodellen voor dorpen en gemeenten.

 

 

nov 2017

Op 28 november werd door MEA een pitch verzorgd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de SNN te Allardsoog in het kader van nieuw aan te vragen POP3-bijdragen; het gaat hierbij om het opzetten van een aantal (sociaal)innovatieve duurzame energieprojekten waarbij "Boeren, Burgers en Buitenlui" worden betrokken, naar Duits voorbeeld.

 

 

sept 2017

De Groninger EnergieKoepel (GrEK) heeft op donderdag 21 september tezamen met MEA-adviesburo een exkursie naar Saerbeck georganiseerd met informatie voor de provincie, gemeenten en energiecooperaties over burgerinitiatieven binnen de gemeente Saerbeck en over het energieplan van de Kreis Steinfurt om in het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een duurzame energievoorziening. Het nabij de kern gelegen energiepark kent een zevental windmolens van 3MW (Ashoogte 149m) een zonneveld van 5,7MW en een tweetal biogasvoorzieningen van elk ca. 1MW. Het breed gedragen burgerwindpark wordt binnenkort uitgebreid met nog eens 6 turbines. De provincie/Kreis ondersteunt nieuwe ontwikkelingen zoals de opslag van duurzame energie in waterstof (Flexkraftwerken van 2 a 4MW).

 

 

juni 2017

In memoriam Theo Potma. Op 9 juni 2017 is Theo Potma op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was mede-oprichter van het Centrum voor Energiebesparing (CE-Delft) en vooral bekend van Het Vergeten Scenario uit 1979 dat gestoeld is op duurzame energie, energiebesparing en de vervuiler betaalt. Dit energiebeleid staat momenteel weer sterk in de belangstelling en wordt door ons buro gepromoot. Hij heeft velen geinspireerd; we zullen hem niet vergeten.

 

 

april 2017

Op donderdag 13 april 2017 vond voor de vijfde keer HÚt Duurzaam Drenthe event 2017 plaats in het provinciehuis in Assen. Gjalt Gjaltema van de Provincie Drenthe ontving het 7-stappenplan van MEA-adviesburo om te komen tot een 100%DE-regio.

 

 

febr 2017

Bij de omschakeling naar 100% duurzame energie in het jaar 2050 zal de (lokale) opslag steeds belangrijker worden, waarbij de opgewekte elektriciteit met een hoog rendement wordt omgezet in waterstof, dat direkt kan worden gebruikt onder hoge druk en via brandstofcellen, of kan worden omgezet in methaan of ammoniak. In deze gevallen wordt CO2 toegevoegd, resp. stikstof uit de lucht. Nieuw is de Nederlandse uitvinding van waterstof in poedervorm die in een gelachtige vorm kan worden getankt en waarbij men op 1 kilo ongeveer 240km kan rijden! (zie ook onder het bedrijf H2-fuel.nl)

 

 

jan 2017

MEA-adviesburo heeft ter stimulering van de Nederlandse ontwikkeling van duurzame energieregio's tezamen met enkele kennisinstituten enkele richtlijnen voor het opstellen van strategische 100%DE-plannen ontwikkeld, gebaseerd op diverse goedwerkende Duitse 100%DE-regiomodellen. Hierbij worden de burgers en hun bedrijven en gemeenten goed ge´nformeerd, geraadpleegd en betrokken bij de ontwikkeling van een regionaal transitiepad naar een volledige duurzame energiehuishouding.

 

 

dec 2016

Vanaf 2017 zullen er "duurzame energietrips" naar Duitsland worden georganiseerd voor aktieve burgers/energieco÷peraties, bedrijven, politici/bestuurders en betrokken funktionarissen. Men kan hierbij kennismaken met diverse Burgergenossenschaften, Energiewerkgroepen en andere aktieve Duitse organisaties. Ook kan men daarbij enkele goedwerkende decentrale energieprojekten aanschouwen, b.v. in Saerbeck en nabij Lichtenau (Wf).

 

 

dec 2016

Er zijn kontakten gelegd met Kreis Steinfurt vanwege hun interessante energiebeleid en burgerbetrokkenheid. Het Masterplan 100% Klimaschutz geeft een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden voor duurzame energie uit deze regio; de bedoeling is dat men in het jaar 2050 energie-autarkisch is met een CO2-reduktie van 95%. Zie ook www.kreis-steinfurt.de en dan onder Energieland 2050. In het Masterplan werd ook een impressie gegeven hoe het landschap rondom Steinfurt er in 2050 uit zou kunnen zien:

 

 

Mei 2016

Begin mei is MEA-adviesburo verhuisd naar Arnhem, waar kontakten zijn gelegd met kennisinstellingen om energiesessies voor te bereiden m.b.t. het bepalen van kansrijke energietransitiepaden voor de regio.

 

 

Maart 2016

Op 10 maart 2016 is de Vereniging Gelderse Energie Co÷peraties (VGEC) opgericht, een bundeling van energieco÷peraties in Gelderland waaronder de Rijn en IJssel Energie Co÷peratie, waarvan MEA-adviesburo haar groene stroom en gas betrekt. De VGEC is vertegenwoordigd in de ontwikkeling van het Gelders Energie Akkoord.

 

 

Febr 2016

Het blijkt dat de jeugd van Hoogeveen belangstelling heeft voor een uitwerking van meerdere duurzame energiebronnen in en nabij de stad, waaronder zonnevelden en een windpark (tussen 6 en 16 molens). Hiermee kan een groot deel van de stroombehoefte van deze Drentse stad worden gedekt. Op 11 februari werd een maquette gepresenteerd. Tevens werd nagedacht hoe men het transitiepad op energiegebied kon versnellen en werd de wethouder informatie aangereikt over MEA-ervaringsreizen naar Duitsland waar men ver voor ligt op de Nederlandse situatie.

 

 

Juni 2015

Diverse partijen hebben belangstelling getoond voor het Duits/Europese energietransitiemodel en het opzetten van burgerparticipatiesystemen; MEA-adviesburo bekijkt momenteel de mogelijkheden om goed werkende modellen te implementeren in een of meerdere Nederlandse regio's, te starten in Noord- en Oost-Nederland.

 

 

Okt 2014

Op de energiebeurs in de Brabanthallen te Den Bosch waren weer vele ontwikkelingen op gebied van duurzame energie te ontdekken. Tijdens het Windcongres bleken de meeste aanwezigen positief te zijn dat men binnen 10 jaar de landelijke doelstelling van 6000MW zou halen. Veel aandacht was er voor burgerparticipatie en de deelname van burgers in de planvorming en de exploitatie. Aan diverse knelpunten (radar, netinpassing, sanering oude molens, dure offshoremolens, etc) werd druk gewerkt en langzaam dringt het besef door dat we ook beter kunnen overstappen naar een goede en konsistentere kWh-vergoedingsregeling, vergelijkbaar als in Duitsland en 45 andere Europese landen.

 

 

Okt 2014

Flevoland is aktief om haar windenergiedoelstelling voor 2020 (ruim 1800MW) te halen. In haar Federatieplan FWF, waar zo'n 1000 boeren en buitenlui aktief betrokken zijn, gaat men ca. 500MW saneren (ca. 200MW blijft staan) en 1250MW bijplaatsen, exkl. de 411MW in de Noordoostpolder. Het aantal molens daalt van 500 naar 300 en ca. 3,5 miljoen mensen worden hiermee van groene stroom voorzien. Dit windplan geeft aan minimaal 10.000 mensen werk en naast goede rentevergoedingen (6% of hoger), saneringsvergoedingen en gewaskompensatieregelingen krijgen ook direkte omwonenden een prima vergoeding. Men probeert een minimale afstand tot woningen aan te houden van 300 Ó 500m.

 

 

Aug 2014

Op zaterdag 16 augustus organiseerde de Vereniging Windenergiebenutting (WEB) een exkursie naar de werkplaats van firma Lagerwey te Wekerom en naar de testmolens van het type L93 en L100 nabij Lelystad, welke een vermogen kennen van rond 2,5MW. EÚn van de L100-molens kent een masthoogte van 135m en met de wieklengte van ca. 50m erbij bedraagt de tiphoogte ca. 185m; de gemeente Lelystad heeft een tiphoogte van 200m toegestaan. Naast leden van het WEB konden ook ODE-leden deze molen van binnen aanschouwen. Lagerwey bouwt nu molens voor Finland (waar de kWh-vergoeding redelijk is te noemen), maar het zou mooi zijn als ze ook in Nederland aan de slag konden!

 

 

Mei 2014

Het Duitse windmolenbedrijf Enercon komt binnenkort met de nieuwste E82 (2,35MW) en E101 (3,05MW) modellen die speciaal bedoeld zijn voor gebieden met veel wind, zoals de Nederlandse kustlokaties. De masthoogten liggen tussen ca. 100 en 135m. De wieken voor de E101 worden net over de grens in Haren gemaakt. Enercon is in 1985 gestart en kent inmiddels een marktaandeel van ca. 50% op de Duitse markt en 10% wereldwijd.

 

 

Jan. 2014

Drie partijen (PDF, FMF en SHFM) werken aan een advies om windenergie op land weer "los" te krijgen en te voldoen aan de landelijke afspraak om in 2020 530,5MW aan vermogen te hebben opgesteld in Friesland. Het gaat daarbij om van onderaf gedragen projekten voor Friese burgers en ondernemers. Er wordt 1 op 4MW aan vermogen opgeschaald, waarbij naar verwachting ongeveer de helft van de kleinere turbines wordt meegenomen in kleinschalige klusters. Daarnaast zijn ook dorpsmolens weer in beeld. In februari wordt gestart met een eerste inventarisatie van plannen en mogelijkheden.

 

 

Okt 2013

MEA-adviesburo heeft de geslaagde Tagung in de NRW-windenergiehoofdstad Lichtenau ondersteund met presentaties. Ten opzichte van de goede Duitse ontwikkelingen blijft (Noord)Nederland achter; in ons land zijn we hard toe aan een duidelijke Duurzame Energie Wet met goede vergoedingen voor groene energie en aan meer (regionale) ondersteuning van DE-projekten waaraan burgers en lokale bedrijven kunnen deelnemen. Verder zou het decentrale/regionale model van het IdE-instituut uit Kassel interessant kunnen worden met duidelijke ambities en afspraken binnen de regio's.

 

 

Mei 2013

Het blijkt dat de achterban van de natuur- en milieuorganisaties willen gaan voor een "Energiewende" net als bij onze oosterburen. De grote meerderheid vind dat de vervuiler moet betalen en dat er voorrang moet worden verleend aan energiebesparing en aan de ontwikkeling van duurzame energie. In Duitsland is Greenpeace-Energy met ruim 22.000 leden erg aktief en geeft ze het goede voorbeeld, niet alleen met de levering van groene stroom maar ook de buffering van windgas (waterstof en methaan) en biogas.

 

 

Maart 2013

Ook in China gaan de ontwikkelingen op windenergiegebied erg snel en plaatst men er nu bijna 20.000MW per jaar bij; de doelstelling ligt op 100.000MW in 2015 en dat lijkt haalbaar. Het nukleaire vermogen is na Fukushima afgenomen en al ruim ingehaald door windenergie.Door Europa is weliswaar een importbelasting op de Chinese zonnepanelen ingesteld, maar de prijzen blijven laag.

 

 

Maart 2013

In Duitsland is in 2012 2439MW aan windenergie bijgeplaatst (20% meer dan in 2011) en kent men een vermogen van meer dan 31.000MW volgens de BWE. Er komen ook steeds meer molens in het binnenland op masthoogten tussen 110 en 130m. Verder wil men in 2030 25.000MW offshore gerealiseerd hebben. Ondanks de vele molens (ca. 22.000 stuks) blijft het toerisme maar groeien en kende Duitsland in 2012 een recordjaar met bijna 400 miljoen overnachtingen, waarvan ook steeds meer Nederlanders!


Groei Duits windenergievermogen

 

 

Febr 2013

In Friesland zijn er inmiddels meer dan 80 dorpen die een wat ruimer (spreidings)beleid wensen van de Provincie op gebied van duurzame energie, met name op gebied van dorps-/regiomolens. Op 28 februari organiseerde de dorpsmolenvereniging van Reduzum een eerste peilingsavond en het blijkt dat er binnen de dorpen veel belangstelling bestaat voor projekten waar de bevolking zelf aan kan deelnemen en waarbij de winst de omgeving ten goede komt

 

 

Febr 2013

Op 8 februari maakte de Drentse KEI bekend dat ze gaat trachten zoveel mogelijk lokale duurzame energie-initiatieven te bundelen en dat ook Grunneger Power en de Fryske EK aktief zijn op dit gebied in Noord-Nederland. In al meer dan 40 dorpen en regio's zijn aktiviteiten op gebied van duurzaamheid waarbij de projekten van onderop worden aangedragen, ofwel met een breed draagvlak

 

 

Febr 2013

Volgens de NMF-Drenthe zijn er al zo'n 750 zonne-energieprojekten gerealiseerd in de stad Assen; op 1 februari maakte wethouder Langius een korte ronde langs zo'n 20 projekten in het Blauwe As-gebied en Oud-Zuid ter stimulering van meer zon-PV. Tezamen met het Burgerkollektief-Assen (BKA) wordt in 2014 weer een nieuwe aktie ondernomen op gebied van energiebesparing en zonne-energie.

 

 

Sept 2012

Fraktiespecialisten van de 8 grote partijen zijn akkoord om te komen tot een Nederlands EnergieTransitie Akkoord, waarbij wordt ingezet op het bereiken van 100% hernieuwbare energie in het jaar 2050 (tezamen met zoveel mogelijk energiebesparing; minimaal 3% per jaar). Ook wil men een tot stand koming van een groene energieinvesteringsmaatschappij. Het debat hierover werd georganiseerd door de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) onder leiding van oud-minister Ed Nijpels.

 

 

Juli 2012

Op 2 juli is de subsidieronde 2012 voor zonnepanelen voor partikulieren gestart met een 15% bijdrage op het materiaal (max. 650Euro); deze subsidiemogelijkheid wordt voortgezet in 2013. Het is jammer dat het Rijk nog niet het Duitse feed-in-systeem (met een goede kWh-vergoeding) heeft ingevoerd wat veel meer kontinuiteit en zekerheid geeft.

 

 

Dec 2011

Op 15 december organiseerde de gemeente Assen een netwerkbijeenkomst op gebied van duurzame energie, dat meer dan 100 ondernemers trok. Assen is tot meest duurzame stad van Nederland in 2011 gekozen, met name vanwege haar beleid en voorgenomen aktiviteiten. De partikuliere woningbezitter staat centraal maar ook de samenwerking tussen bedrijven. Assen kent een eigen Energieloket, een duurzaamheidslening met 3 procent lagere rente en een bijdrage voor een EPA-maatwerkadvies.

 

 

Nov 2011

Tijdens de windenergiebeurs in de RAI te Amsterdam bleken er grootschalige plannen te bestaan voor wind-offshore; de EWEA mikt op 40.000MW in het jaar 2020 (met bijna 170.000 mensen werkzaam in deze branche) en 110.000MW in de periode 2020-2030. Zo heeft Groot-Brittanie ca. 40.000MW aan windvermogen op zee gepland, Duitsland ruim 20.000MW en Noorwegen ca. 10.000MW. Op deze beurs presenteerden meerdere fabrikanten hun molens van 5MW en groter, zoals de 6MW direct-drive van Siemens. Deze kan op een gunstige landlokatie ruim 12 miljoen kWh per jaar aan groene stroom produceren, vergelijkbaar aan de produktie van 10 voetbalvelden aan zonnepanelen!

 

 

Juni 2011

Op de event "Energietoekomst NL" van dinsdag 21 juni 2011 te Amsterdam werd door Kornelis Blok van Ecofys en de Stichting Natuur en Milieu de weg aangegeven om op wereldnivo nagenoeg CO2-neutraal te worden in het jaar 2050. Op elektriciteitsgebied skoorden wind, zon-PV, biomassa en geothermie goed en op warmtegebied allerlei energiecrops, afvalstromen en algen. Tevens werd het nieuwe energietransitiemodel(.nl) van P+ gepresenteerd en werd een boodschappenlijstje voor premier Rutte vastgelegd; het huidige kabinet zou het roer om moeten gooien en alle zeilen moeten bijzetten om de doelstellingen en ambities op duurzaam energiegebied te behalen.

 

 

Juni 2011

De Duitse stop op kernenergie zal op gebied van duurzame energie ook in Nederland veel werk opleveren, met name voor de offshore-windparken. Het Duitse Buss Ports ziet in de Eemshaven een goede uitvalsbasis en investeert voor enkele tientallen miljoenen euro's in een overslaglokatie die zich vooral richt op ladingen voor de offshoreparken. Het bedrijf heeft voor dit doel 24 ha grond aangekocht van Groningen Seaports, de exploitant van de Eemshaven. Onder meer het Duitse BARD zal op ongeveer 55km ten noorden van Schiermonnikoog twee windmolenparken bouwen met in totaal 120 molens en een vermogen van 600MW.

 

 

juni 2011

Volgens de WWEA stond er in 2010 197.000MW aan windvermogen, waarvan 86.000MW in Europa, 61.000MW in Azie en 44.000MW in Noord-Amerika. De toename t.o.v. 2009 bedroeg gemiddeld 24% met nog geen 1% in Nederland... Voor 2015 verwacht men een stijging naar 600.000MW en voor 2020 naar 1500.000MW; na 2020 zal vooral het aandeel offshore aanzienlijk toenemen. Er komen steeds grotere windmolens in beeld zoals de 7MW van Vestas, de 6MW van het Chinese Sinovel en de megaturbines van GE, Goldwind, Enercon, Gamesa, Alstom-Belwind en Nordex. Deze zomer wordt op het ECN-testveld de 5MW-molen van Darwind geplaatst; een direct-drive-turbine.

 

 

feb 2011

Het Platform Duurzaam Fryslan (PDF) wil liefst naar 600MW in Friesland in 2020 en de Nederlandse NWEA ziet voor deze provincie mogelijkheden tot wel 1000MW. Een belangrijk onderdeel kunnen dorpsmolens worden, waarbij de inwonenden financieel kunnen participeren en een graantje kunnen meepikken van de winst. Volgens MEA-adviesburo kan er sprake zijn van een goede duurzame energiemix en zullen deze kollektieve projekten veel werk opleveren (ca. 1 tot 2,5 mensjaren per MW).

 

 

april 2010

Nog dit jaar zullen de eerste 5MW-molens worden gebouwd volgens het Nederlandse ontwerp van Darwind, in samenwerking met het Chinese concern XEMC. De molen kent een rotordiameter van 115m en een mast van 100m. Voor offshore gaat men samenwerken met RWE en diverse Nederlandse bedrijven en kennisinstituten. Naar verwachting wordt de produktie van de Direct-drive turbines over 2 jaar 150 tot 300 stuks per jaar. Het bedrijf heeft al 500 molens van 2MW verkocht. Zie ook www.xemc-darwind.org.

 

 

jan 2010

Utrecht. Volgens de Nederlandse WindEnergieAssociatie (NWEA) wil het Rijk in 2012 naar 4000MW windvermogen op land en zou 950MW op zee vergund kunnen worden, met een groei naar 6000MW in 2020. De NWEA bepleit een feed-in subsidiesysteem en wijst CO2-opslag in de grond af. De plannen voor het bijbouwen van kolen- en kerncentrales ziet men als een bedreiging voor de ontwikkeling van duurzame energie en kan leiden tot een overvol elektriciteitsnet. In 2050 kunnen de duurzame energiebronnen de elektriciteitsvraag volledig dekken. Zie ook www.nwea.nl/jaarplan2010

 

 

Dec 2008

In Duitsland is bij Emden een Enercon-windmolen van maar liefst 7 MW geplaatst met een rotordiameter van 126m. De molen behoort tot een van de grootsten en levert meer dan 20 miljoen kWh/jaar. Naar vernomen liggen er bij diverse molenbouwers in Europa en Amerika 10Megawatters op de tekentafel; dit zijn ideale molens voor met name offshorewindparken. De grootste molenleveranciers zijn: Vestas, Gamasa, GE-wind, Enercon en RE-power, maar ook de Nederlandse fabrikant Lagerwey maakt mooie exemplaren in de kategorie van 2 tot 3 MW.

 

 

Mei 2007

In Duitsland is bij Neuenburg am Rhein een projekt op geothermische energie gerealiseerd, waarbij tot ca. 3 km diepte is geboord en waarbij zowel elektriciteit als warm water wordt geproduceerd voor de industrie en nieuwbouw. In Duitsland neemt de belangstelling voor de energiewinning uit diepere grondlagen toe: in 2008 zullen er 16 geothermiecentrales met een vermogen van 200 MW gerealiseerd zijn, overeenkomend met ca. 650 Mwe aan windvermogen. Zie ook www.stoltenberg-energie.de

 

 

April 2007

De belangstelling voor het vervoer op waterstof neemt toe. Meerdere Skandinavische landen en ook Duitsland hebben een aantal autoĺs ontwikkeld welke met een brandstofcel en een elektromotor op waterstof rijden. Op de auto-RAI stond in april het prototype van een waterstofwagen met een NedStack brandstofcel, ontworpen door de TH-Delft en andere scholen op verzoek van de Stichting Natuur en Milieu. Peter Timmer van MEA-adviesburo, groot voorstander van de ontwikkeling van waterstof uit duurzame energiebronnen, stond er even trots naast.