Nieuws

 

Datum

 

 

nov 2019

Diverse energieregio's en gemeenten hebben belangstelling getoond voor MEA-informatie over een zo kansrijk en strategisch mogelijke manier om 100% energieneutraal te worden; een aantal (gratis) lezingen zijn verzorgd. Men kan verder zich aanmelden voor steun op het gebied van de Regionale EnergieStrategiŰn (RES) gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Leidraad; hiertoe kan MEA-adviesburo worden ingehuurd

 

 

juli 2019

Anderhalf jaar na de start van de gesprekken aan de klimaattafels heeft het kabinet op 28 juni haar plannen gepresenteerd. Het Klimaatakkoord wordt gezien als vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te kunnen voeren. In het najaar spreken de gemeenten zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie uit te kunnen voeren. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen met daarin een tijdspad wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. In deze transitie zullen uiteindelijk zo'n 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, ge´soleerd worden en voorzien worden van duurzame energie. Uit: Nieuwsbrief Klimaatakkoord van de VNG

 

 

juni 2019

De EU-lidstaten moeten harder trekken aan hun klimaatplannen als de EU haar doelstellingen voor 2030 wil halen. Vooral door een geringere energiebesparing (tenminste 0,8% per jaar voor alle lidstaten) en beperkte maatregelen om fossiele energiebronnen te vervangen door duurzame energie dreigen de vastgelegde percentages voor 2030 niet te worden gehaald. In 2030 zou minstens 32% uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon moeten komen; voor 2050 streeft men naar een klimaatneutrale ekonomie. Zie ook Europa-nu.nl

 

 

juni 2019

Volgens de NVDE heeft het Kabinet al veel kostbare tijd verloren om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Men ziet wel mogelijkheden om ÚÚn en ander te versnellen; zie de notitie: NVDE Versnellingsopties hernieuwbare energie voor 2020. In sommige regio's is er nog te weinig afstemming tussen de RES-regio's en haar gemeenten en lijkt meer deskundigheid gewenst; ook lijkt er behoefte aan een landelijke regie/aanpak richting 2050 en naar een landelijke Leidraad. MEA werkt hieraan.

 

 

maart 2019

Op 8 maart 2019 vond voor de zevende keer HÚt Duurzaam Drenthe event 2017 plaats in het provinciehuis in Assen. Bouwbedrijf Broekman werd als duurzaamste Drentse bedrijf uitgeroepen gekozen vanwege energieneutrale ontwerpen; verder vond gedeputeerde Tjisse Stelpstra dat het echt tijd werd om de knop om te schakelen. MEA kan hierbij helpen.

 

 

feb 2019

Onderzoekers van de Universiteit te Leuven presenteerden eind februari de kombinatie zon-PV met waterstofproduktie. De bedoeling is dat het waterstof een groot deel van het aardgas gaat vervangen en ook voor het verkeer geschikt wordt m.b.v. opslag in tanks. MEA kan helpen bij het opstellen van (waterstof) visies in de diverse sektoren.

PV+H2-kombi

 

 

feb 2019

Eind januari werd door MEA voor de gemeenten Berg en Dal en het Duitse Kranenburg een presentatie gegeven over een (nog) strategischer energietransitie, waarbij gemeenten zoveel mogelijk samenwerken. Er werd uitleg gegeven over de ontwikkeling van duurzame energie in binnen- en buitenland, waarbij men deze kennis kan meenemen in op te stellen gemeentelijke en regionale energieplannen. Ter ondersteuning is een "Landelijke Leidraad" ontworpen met een blik op het jaar 2050. De gemeenten kunnen bij MEA een RES-Quickscan aanvragen.

 

 

dec 2018

De Nederlandse milieubeweging en FNV maken zich terecht grote zorgen of de Europese afspraak om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten wel gehaald gaat worden. Er wordt nu een te groot beroep gedaan op biomassa en op ondergrondse CO2-opslag en er wordt onvoldoende doorgepakt om CO2 te beprijzen, zoals dit al wel in Duitsland (via de EEG) gebeurd. Het uitgangspunt "de vervuiler betaalt", met daarmee het invoeren van een eco- of CO2-tax, zou bij de Nederlandse regering bovenaan moeten staan.

 

 

nov 2018

Op 21 november werd door de Rijn en IJssel Energieco÷peratie (REIJE) "Halte 2030" aan de Oude Kraan 72 te Arnhem geopend, de nieuwe werkplek van de REIJE en het EnergieLoket MiddenGelderland (ELMG) en een inspiratie- en broedplaats op het gebied van duurzame energie en warmte. Energiepioniers en ook ambtenaren duurzaamheid kunnen hier hun bijeenkomsten houden. Halte 2030 ligt aan de LIJN 2030 met een verduurzaamde voorlichtingsbus die door geheel Arnhem e.o. gaat rijden.

 

 

nov 2018

Tijdens het Nationale Warmtecongres te Nijmegen heeft de gemeente Roosendaal met haar Duurzaam Energiebedrijf (DER) de prijs gewonnen voor het meest duurzame warmtenet. De Nederlandse Verwarmingsindustrie gaf aan veel te zien in duurzaam gas (uit waterstof) in kombinatie met hybride warmtepompen en zonne-energie. Duurzaam gas (uit zon, wind en biogas) kan in de bestaande gasinfrastruktuur en zal vooral na 2030 in beeld komen.

 

 

okt 2018

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor plaatsing van 45 windmolens in de VeenkolonieŰn van Drenthe. Volgens de initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden het Nordex N131-molens met een tiphoogte van 210,5m. Het zou mooi zijn als zulke windparken voor 100% in eigendom komen van gemeenten en lokale bevolking en bedrijvigheid zodat de opbrengst de lokale omgeving te goede komt en niet aan derden. In Duitsland geeft men voorrang aan dergelijke lokale burgerinitiatieven. MEA kan hieraan ondersteuning verlenen.

 

 

okt 2018

Op de gemeentedag van de Energievakbeurs te Den Bosch bleek dat al vele gemeenten zich oriŰnteerden om in het jaar 2030 (tenminste) een 49% CO2-reduktie te bewerkstelligen. Voor nieuwbouw wil men soms al voor die tijd van het aardgas af. In beeld komen vooral groen gas (als vervanger voor aardgas), all-elektric, geothermie en aquathermie/WKO. Er werd naast warmteplannen ook aandacht besteed aan mobiliteitsplannen, aanpak van bedrijfsterreinen en eigen opwek van hernieuwbare elektriciteit (tezamen met de burgers).

 

 

sept 2018

Het Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's heeft voor de Nederlandse provincies een landelijke "Leidraad" ontwikkeld, welke t.b.v. het uitwerken van RES-startnotities gehanteerd kan worden. Hierbij is uitgegaan van Duits-Europese kennis en ervaring en de ontwikkeling van 100%DE-regio's die in 2050 geheel over willen zijn op een verduurzaamde energievoorziening. Het "Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" verzorgt hierover gratis informatie aan betrokken provinciale bestuurders en hun ambtenaren en kan op verzoek een "Quickscan 100%DE" opstellen als onderdeel van een startnotitie.

juli 2018

Op de Hannover Messe presenteerde de Nederlandse firma Lagerwey haar voornemen om -tezamen met HYGRO- een 4,8MW waterstofwindturbine te bouwen, die ook voor lokale situaties kan worden ingezet. Deze ge´ntegreerde windmolen moet in 2019 klaar zijn voor produktie en wordt geplaatst op het testveld in de Wieringermeer. De huidige produkten zijn de L82 (2,3MW), de L100 (2,5MW) en de L136 van 4,5MW.

 

 

juni 2018

MEA-adviesburo heeft de TFF-organisatie van de Hanzehogeschool/EnTranCe ondersteund om op 27 juni 2018 Diederik Samsom als spreker naar Groningen te halen. Diederik doet mee aan het landelijke energie-/klimaatberaad en is momenteel voorzitter van de sektortafel Gebouwde Omgeving. De Barn Talk werd bijgewoond door zo'n 270 studenten van de Hanzehogeschool/RUG en professionals. Diederik Samsom werd gevraagd om niet alleen te kijken naar wijken en steden maar -zeker in provincies als Groningen- aandacht te besteden aan gebiedsgerichte aktiviteiten voor dorpen en buurtschappen, waarbij de ontwikkeling van Groen Gas een grote rol kan gaan spelen en waardoor bestaande gasinfrastruktuur kan worden behouden en aangepast. De gemeente Groningen gaf te kennen veel belangstelling te hebben voor deze ontwikkeling.

 

 

april 2018

Tijdens het Drenthe Event te Assen kwam naar voren dat provincies op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie niet alleen fasciliterend dienen te zijn maar met konkrete plannen, richtlijnen en kontroleurs/handhavers dienen te komen. Het "Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" kan daarbij ondersteunen.

 

 

april 2018

MEA-adviesburo heeft op 5 april het landelijke "Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" in het leven geroepen dat gemeenten, provincies en potentiŰle energieregio's kan ondersteunen in het opstellen van zo strategische mogelijke energietransitiepaden en -plannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring in binnen- Ún buitenland (met name de 100%DE-regio ontwikkeling in Duitsland).

 

 

jan 2018

Energiewerkplaats FryslÔn heeft MEA de opdracht gegeven om gezamenlijk strategische duurzame energie (DE-)visies voor een 10-tal dorpen in NO-Friesland te ontwikkelen. De Hanzehogeschool te Groningen helpt bij de vertaalslag van goedwerkende Deense en Duitse energiemodellen voor dorpen en gemeenten.

 

 

sept 2017

De Groninger EnergieKoepel (GrEK) heeft op donderdag 21 september tezamen met MEA-adviesburo een exkursie naar Saerbeck georganiseerd met informatie voor de provincie, gemeenten en energiecooperaties over burgerinitiatieven binnen de gemeente Saerbeck en over het energieplan van de Kreis Steinfurt om in het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een duurzame energievoorziening. Het nabij de kern gelegen energiepark kent een zevental windmolens van 3MW (Ashoogte 149m) een zonneveld van 5,7MW en een tweetal biogasvoorzieningen van elk ca. 1MW. Het breed gedragen burgerwindpark wordt binnenkort uitgebreid met nog eens 6 turbines. De provincie/Kreis ondersteunt nieuwe ontwikkelingen zoals de opslag van duurzame energie in waterstof (Flexkraftwerken van 2 a 4MW).

 

 

juni 2017

In memoriam Theo Potma. Op 9 juni 2017 is Theo Potma op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was mede-oprichter van het Centrum voor Energiebesparing (CE-Delft) en vooral bekend van Het Vergeten Scenario uit 1979 dat gestoeld is op duurzame energie, energiebesparing en de vervuiler betaalt. Dit energiebeleid staat momenteel weer sterk in de belangstelling en wordt door ons buro gepromoot. Hij heeft velen geinspireerd; we zullen hem niet vergeten.

 

 

febr 2017

Bij de omschakeling naar 100% duurzame energie in het jaar 2050 zal de (lokale) opslag steeds belangrijker worden, waarbij de opgewekte elektriciteit met een hoog rendement wordt omgezet in waterstof, dat direkt kan worden gebruikt onder hoge druk en via brandstofcellen, of kan worden omgezet in methaan of ammoniak. In deze gevallen wordt CO2 toegevoegd, resp. stikstof uit de lucht. Nieuw is de Nederlandse uitvinding van waterstof in poedervorm die in een gelachtige vorm kan worden getankt en waarbij men op 1 kilo ongeveer 240km kan rijden! (zie ook onder het bedrijf H2-fuel.nl)

 

 

dec 2016

Vanaf 2017 zullen er "duurzame energietrips" naar Duitsland worden georganiseerd voor aktieve burgers/energieco÷peraties, bedrijven, politici/bestuurders en betrokken funktionarissen. Men kan hierbij kennismaken met diverse Burgergenossenschaften, Energiewerkgroepen en andere aktieve Duitse organisaties. Ook kan men daarbij enkele goedwerkende decentrale energieprojekten aanschouwen, b.v. in Saerbeck en nabij Lichtenau (Wf).

 

 

dec 2016

Er zijn kontakten gelegd met Kreis Steinfurt vanwege hun interessante energiebeleid en burgerbetrokkenheid. Het Masterplan 100% Klimaschutz geeft een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden voor duurzame energie uit deze regio; de bedoeling is dat men in het jaar 2050 energie-autarkisch is met een CO2-reduktie van 95%. Zie ook www.kreis-steinfurt.de en dan onder Energieland 2050. In het Masterplan werd ook een impressie gegeven hoe het landschap rondom Steinfurt er in 2050 uit zou kunnen zien:

 

 

Okt 2014

Flevoland is aktief om haar windenergiedoelstelling voor 2020 (ruim 1800MW) te halen. In haar Federatieplan FWF, waar zo'n 1000 boeren en buitenlui aktief betrokken zijn, gaat men ca. 500MW saneren (ca. 200MW blijft staan) en 1250MW bijplaatsen, exkl. de 411MW in de Noordoostpolder. Het aantal molens daalt van 500 naar 300 en ca. 3,5 miljoen mensen worden hiermee van groene stroom voorzien. Dit windplan geeft aan minimaal 10.000 mensen werk en naast goede rentevergoedingen (6% of hoger), saneringsvergoedingen en gewaskompensatieregelingen krijgen ook direkte omwonenden een prima vergoeding. Men probeert een minimale afstand tot woningen aan te houden van 300 Ó 500m.

 

 

Aug 2014

Op zaterdag 16 augustus organiseerde de Vereniging Windenergiebenutting (WEB) een exkursie naar de werkplaats van firma Lagerwey te Wekerom en naar de testmolens van het type L93 en L100 nabij Lelystad, welke een vermogen kennen van rond 2,5MW. EÚn van de L100-molens kent een masthoogte van 135m en met de wieklengte van ca. 50m erbij bedraagt de tiphoogte ca. 185m; de gemeente Lelystad heeft een tiphoogte van 200m toegestaan. Naast leden van het WEB konden ook ODE-leden deze molen van binnen aanschouwen. Lagerwey bouwt nu molens voor Finland (waar de kWh-vergoeding redelijk is te noemen), maar het zou mooi zijn als ze ook in Nederland aan de slag konden!

 

 

Mei 2014

Het Duitse windmolenbedrijf Enercon komt binnenkort met de nieuwste E82 (2,35MW) en E101 (3,05MW) modellen die speciaal bedoeld zijn voor gebieden met veel wind, zoals de Nederlandse kustlokaties. De masthoogten liggen tussen ca. 100 en 135m. De wieken voor de E101 worden net over de grens in Haren gemaakt. Enercon is in 1985 gestart en kent inmiddels een marktaandeel van ca. 50% op de Duitse markt en 10% wereldwijd.

 

 

Jan. 2014

Drie partijen (PDF, FMF en SHFM) werken aan een advies om windenergie op land weer "los" te krijgen en te voldoen aan de landelijke afspraak om in 2020 530,5MW aan vermogen te hebben opgesteld in Friesland. Het gaat daarbij om van onderaf gedragen projekten voor Friese burgers en ondernemers. Er wordt 1 op 4MW aan vermogen opgeschaald, waarbij naar verwachting ongeveer de helft van de kleinere turbines wordt meegenomen in kleinschalige klusters. Daarnaast zijn ook dorpsmolens weer in beeld. In februari wordt gestart met een eerste inventarisatie van plannen en mogelijkheden.

 

 

Okt 2013

MEA-adviesburo heeft de geslaagde Tagung in de NRW-windenergiehoofdstad Lichtenau ondersteund met presentaties. Ten opzichte van de goede Duitse ontwikkelingen blijft (Noord)Nederland achter; in ons land zijn we hard toe aan een duidelijke Duurzame Energie Wet met goede vergoedingen voor groene energie en aan meer (regionale) ondersteuning van DE-projekten waaraan burgers en lokale bedrijven kunnen deelnemen. Verder zou het decentrale/regionale model van het IdE-instituut uit Kassel interessant kunnen worden met duidelijke ambities en afspraken binnen de regio's.

 

 

Maart 2013

Ook in China gaan de ontwikkelingen op windenergiegebied erg snel en plaatst men er nu bijna 20.000MW per jaar bij; de doelstelling ligt op 100.000MW in 2015 en dat lijkt haalbaar. Het nukleaire vermogen is na Fukushima afgenomen en al ruim ingehaald door windenergie.Door Europa is weliswaar een importbelasting op de Chinese zonnepanelen ingesteld, maar de prijzen blijven laag.

 

 

Maart 2013

In Duitsland is in 2012 2439MW aan windenergie bijgeplaatst (20% meer dan in 2011) en kent men een vermogen van meer dan 31.000MW volgens de BWE. Er komen ook steeds meer molens in het binnenland op masthoogten tussen 110 en 130m. Verder wil men in 2030 25.000MW offshore gerealiseerd hebben. Ondanks de vele molens (ca. 22.000 stuks) blijft het toerisme maar groeien en kende Duitsland in 2012 een recordjaar met bijna 400 miljoen overnachtingen, waarvan ook steeds meer Nederlanders!


Groei Duits windenergievermogen

 

 

Febr 2013

In Friesland zijn er inmiddels meer dan 80 dorpen die een wat ruimer (spreidings)beleid wensen van de Provincie op gebied van duurzame energie, met name op gebied van dorps-/regiomolens. Op 28 februari organiseerde de dorpsmolenvereniging van Reduzum een eerste peilingsavond en het blijkt dat er binnen de dorpen veel belangstelling bestaat voor projekten waar de bevolking zelf aan kan deelnemen en waarbij de winst de omgeving ten goede komt

 

 

Febr 2013

Op 8 februari maakte de Drentse KEI bekend dat ze gaat trachten zoveel mogelijk lokale duurzame energie-initiatieven te bundelen en dat ook Grunneger Power en de Fryske EK aktief zijn op dit gebied in Noord-Nederland. In al meer dan 40 dorpen en regio's zijn aktiviteiten op gebied van duurzaamheid waarbij de projekten van onderop worden aangedragen, ofwel met een breed draagvlak

 

 

Febr 2013

Volgens de NMF-Drenthe zijn er al zo'n 750 zonne-energieprojekten gerealiseerd in de stad Assen; op 1 februari maakte wethouder Langius een korte ronde langs zo'n 20 projekten in het Blauwe As-gebied en Oud-Zuid ter stimulering van meer zon-PV. Tezamen met het Burgerkollektief-Assen (BKA) wordt in 2014 weer een nieuwe aktie ondernomen op gebied van energiebesparing en zonne-energie.

 

 

Sept 2012

Fraktiespecialisten van de 8 grote partijen zijn akkoord om te komen tot een Nederlands EnergieTransitie Akkoord, waarbij wordt ingezet op het bereiken van 100% hernieuwbare energie in het jaar 2050 (tezamen met zoveel mogelijk energiebesparing; minimaal 3% per jaar). Ook wil men een tot stand koming van een groene energieinvesteringsmaatschappij. Het debat hierover werd georganiseerd door de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) onder leiding van oud-minister Ed Nijpels.

 

 

Nov 2011

Tijdens de windenergiebeurs in de RAI te Amsterdam bleken er grootschalige plannen te bestaan voor wind-offshore; de EWEA mikt op 40.000MW in het jaar 2020 (met bijna 170.000 mensen werkzaam in deze branche) en 110.000MW in de periode 2020-2030. Zo heeft Groot-Brittanie ca. 40.000MW aan windvermogen op zee gepland, Duitsland ruim 20.000MW en Noorwegen ca. 10.000MW. Op deze beurs presenteerden meerdere fabrikanten hun molens van 5MW en groter, zoals de 6MW direct-drive van Siemens. Deze kan op een gunstige landlokatie ruim 12 miljoen kWh per jaar aan groene stroom produceren, vergelijkbaar aan de produktie van 10 voetbalvelden aan zonnepanelen!

 

 

juni 2011

Volgens de WWEA stond er in 2010 197.000MW aan windvermogen, waarvan 86.000MW in Europa, 61.000MW in Azie en 44.000MW in Noord-Amerika. De toename t.o.v. 2009 bedroeg gemiddeld 24% met nog geen 1% in Nederland... Voor 2015 verwacht men een stijging naar 600.000MW en voor 2020 naar 1500.000MW; na 2020 zal vooral het aandeel offshore aanzienlijk toenemen. Er komen steeds grotere windmolens in beeld zoals de 7MW van Vestas, de 6MW van het Chinese Sinovel en de megaturbines van GE, Goldwind, Enercon, Gamesa, Alstom-Belwind en Nordex. Deze zomer wordt op het ECN-testveld de 5MW-molen van Darwind geplaatst; een direct-drive-turbine.

 

 

feb 2011

Het Platform Duurzaam Fryslan (PDF) wil liefst naar 600MW in Friesland in 2020 en de Nederlandse NWEA ziet voor deze provincie mogelijkheden tot wel 1000MW. Een belangrijk onderdeel kunnen dorpsmolens worden, waarbij de inwonenden financieel kunnen participeren en een graantje kunnen meepikken van de winst. Volgens MEA-adviesburo kan er sprake zijn van een goede duurzame energiemix en zullen deze kollektieve projekten veel werk opleveren (ca. 1 tot 2,5 mensjaren per MW).

 

 

jan 2010

Utrecht. Volgens de Nederlandse WindEnergieAssociatie (NWEA) wil het Rijk in 2012 naar 4000MW windvermogen op land en zou 950MW op zee vergund kunnen worden, met een groei naar 6000MW in 2020. De NWEA bepleit een feed-in subsidiesysteem en wijst CO2-opslag in de grond af. De plannen voor het bijbouwen van kolen- en kerncentrales ziet men als een bedreiging voor de ontwikkeling van duurzame energie en kan leiden tot een overvol elektriciteitsnet. In 2050 kunnen de duurzame energiebronnen de elektriciteitsvraag volledig dekken. Zie ook www.nwea.nl/jaarplan2010

 

 

Dec 2008

In Duitsland is bij Emden een Enercon-windmolen van maar liefst 7 MW geplaatst met een rotordiameter van 126m. De molen behoort tot een van de grootsten en levert meer dan 20 miljoen kWh/jaar. Naar vernomen liggen er bij diverse molenbouwers in Europa en Amerika 10Megawatters op de tekentafel; dit zijn ideale molens voor met name offshorewindparken. De grootste molenleveranciers zijn: Vestas, Gamasa, GE-wind, Enercon en RE-power, maar ook de Nederlandse fabrikant Lagerwey maakt mooie exemplaren in de kategorie van 2 tot 3 MW.

 

 

Mei 2007

In Duitsland is bij Neuenburg am Rhein een projekt op geothermische energie gerealiseerd, waarbij tot ca. 3 km diepte is geboord en waarbij zowel elektriciteit als warm water wordt geproduceerd voor de industrie en nieuwbouw. In Duitsland neemt de belangstelling voor de energiewinning uit diepere grondlagen toe: in 2008 zullen er 16 geothermiecentrales met een vermogen van 200 MW gerealiseerd zijn, overeenkomend met ca. 650 Mwe aan windvermogen. Zie ook www.stoltenberg-energie.de

 

 

April 2007

De belangstelling voor het vervoer op waterstof neemt toe. Meerdere Skandinavische landen en ook Duitsland hebben een aantal autoĺs ontwikkeld welke met een brandstofcel en een elektromotor op waterstof rijden. Op de auto-RAI stond in april het prototype van een waterstofwagen met een NedStack brandstofcel, ontworpen door de TH-Delft en andere scholen op verzoek van de Stichting Natuur en Milieu. Peter Timmer van MEA-adviesburo, groot voorstander van de ontwikkeling van waterstof uit duurzame energiebronnen, stond er even trots naast.