MEA adviesburo    

 

 

 
 
 
 

Nieuws

 

Datum

jan 2024

Provinciale Staten van Friesland hebben eind 2022 in meerderheid aangegeven dat het energiebeleid dient te worden verscherpt en dat er onderzoek zal komen naar het produceren van betaalbare, duurzame en hernieuwbare energie tezamen met lokale Friese partijen en het FREON. Binnenkort zullen de resultaten bekend worden gemaakt en wordt tevens bekend gemaakt welke hoogten voor windmolens worden toegestaan en op welke wijze de lokale bevolking wordt betrokken. Via het Nationaal Groeifonds van 20 miljard Euro draagt het Rijk bij aan de ontwikkeling van dergelijke burgerwindparken en de aanpassingen van het energienet met haar trafostations.

 

 

dec 2023

MEA-adviesburo heeft meerdere belangstellende Friese gemeenten informatie verstrekt over het "Staphorster-model" en de mogelijkheden aangegeven om op deze manier het RES-aandeel te kunnen verhogen m.b.v. "burgerwindenergieprojekten". Ook in Duitsland wordt veelal op deze (lokale) wijze duurzame energie benut en worden de burgerprojekten eerder geaccepteerd en vergund.

 

 

juni 2023

MEA-adviesburo heeft een aantal Friese gemeenten, waar veel kleinere en verouderde windmolens staan, gevraagd om mee te werken aan het aanvullende "Sanerings- en Opschalings Windplan (SOWi)" om zodoende het Friese RES 1.0-aanbod uit 2020 met 40% te verhogen en wel met tenminste 1,2TWh (1200GWh) in 2030. De bedoeling is dat bij dit SOWi-plan genoemde gemeenten met elkaar gaan samenwerken en dat vooral lokale energiekooperaties en dorpsbelangen gaan deelnemen. Ook de Friese eilanden zijn daarbij in beeld.

 

 

dec 2022

Het Kabinet heeft de Gasunie aangewezen om een waterstofnetwerk op de Noordzee te ontwikkelen samen met Denemarken, Duitsland en Belgie. Het waterstof wordt daarbij met behulp van windenergie geproduceerd en met zoveel mogelijk bestaande gasleidingen aan land gebracht en aangesloten op het bestaande en evt. aan te passen groengasnetwerk. Genoemde landen willen in de "groene energiecentrale" Noordzee in 2030 65 gigawatt (65.000MW) wind op zee produceren, waarvan 20 gigawatt bestemd zal worden voor het maken van groene waterstof.

 

 

nov 2022

Voor ruim 20 geïnteresseerde Friese gemeenten, energiekooperaties en dorpsbelangen heeft MEA-adviesburo een windmolenexkursie naar de gemeente Staphorst en haar energiekooperatie "Wij Duurzaam Staphorst" georganiseerd, waar informatie werd verkregen over het burgerwindenergieprojekt met drie in aanbouw zijnde grotere, moderne windmolens van 4,2MW per stuk welke een tiphoogte van ca. 200m kennen. Ook de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) werd daarbij vertegenwoordigd.

 

 

juni 2022

Burgercooperatie Nieuwleusen Synergie heeft bij Nieuwleusen-Dalfsen 2 moderne windmolens van het type Enercon E-160 laten plaatsen met een vermogen van 4,6MW; de huidige versies van de E-160 kennen een vermogen van rond de 5,5MW op een masthoogte van 120m, 140m of 166m. De windmolens van het projekt "Veur de wind" zijn voor 100% lokaal eigendom; hierdoor heeft de lokale gemeenschap via de kooperatie zeggenschap over de ontwikkeling, maar ook over de besteding van de winsten van het projekt. Zie ook https://www.veurdewind.nl/#:~:text=Het%20windmolenproject%20Veur%20de%20wind,omwonenden%20en%20de%20gemeente%20Dalfsen.

 

 

juni 2022

Cooperatie "Wij Duurzaam Staphorst" (WDS) heeft een vergunning voor plaatsing van 3 moderne windmolens (ruim 12MW) verkregen. Het betreft de realisatie van burgerwindpark Bovenwind met een 3-tal E138-windmolens van Enercon met een rotordiameter van 138m en een ashoogte van 131m en een tiphoogte van 198m. Het is een goed voorbeeld van een lokaal initiatief en van lokale samenwerking, waarbij de omgeving meedenkt en profiteert van de lusten die het park oplevert. De Gemeente Staphorst kende daarbij als doel een nagenoeg 100% cooperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat.

 

 

juni 2022

MEA-adviesburo is voor de provincie Friesland bezig een aanvullend sanerings- en opschalingsplan uit te werken waarbij richting 2030 nog eens 75 oudere windmolens worden gesaneerd en plaats gaan maken voor 75 nieuwe en krachtiger windmolens (van gemiddeld 5MW per stuk en met een tiphoogte van ca. 200m) in kleinschalige Friese burgerenergieparken. Hierdoor kan er in 2030 ca. 1,2TWh meer worden geproduceerd, hetgeen een verhoging van 40% het Friese RES 1.0-aanbod inhoudt conform de aangescherpte Europese en Nederlandse doelstelling (van 32 naar 45% duurzame energie in 2030).

 

 

mei 2022

Bij monde van Frans Timmermans heeft de Europese Commissie bekend gemaakt om haar doelstelling van 32% duurzame energie in het jaar 2030 te verhogen naar 45%, ofwel een verhoging van ca. 40% van het aandeel duurzame energie. De oorzaak ligt vooral in de ontwikkelingen in Oost-Europa voor wat betreft de onzekere olie- en gasleveringen. Verder denkt Diederik Samsom aan een uitbreiding van het Nederlandse elektrolysevermogen (om waterstof uit offshore-wind te maken) met ca. 20.000 MW richting 2030-2050.

 

 

febr 2022

Dit jaar wordt de chinese MySE-windmolen van 16MW op zee geplaatst en zal daarmee de grootste zijn met wieken van 118m, een tiphoogte van 264m en een opbrengst van ca. 80.000 MWh per jaar, voldoende voor ruim 20.000 huishoudens. Na dit prototype komt een model van ca. 20MW op de markt.

 

 

januari 2022

Het nieuwe kabinet wil 5 a 10 miljard uittrekken voor de opbouw van een waterstofindustrie en is daarmee een grote ontvanger uit het klimaatfonds van 35 miljard euro. Hiermee kunnen tientallen elektrolysers worden gefinancierd voor ‘groene waterstof’, waarbij een groot deel van de benodigde groene stroom uit windparken op zee zal komen. Afgelopen herfst verhoogde het kabinet het doel voor de bouw van windparken op zee van 11 GW in 2030 naar 21 GW in 2031 en pakweg de helft van die extra windmolens is nodig om de gewenste elektrolysers van stroom te voorzien. (NRC 12-1-2022)

 

 

januari 2022

Volgens analisten van het internationale adviesbureau Aurora zal het waarschijnlijk goedkoper zijn om waterstof in een land als Marokko (met veel wind en zon) te produceren en het per pijpleiding naar Nederland te importeren. Ook Eurocommissaris Frans Timmermans gaf onlangs het belang aan van waterstof uit de Sahara. Volledige afhankelijkheid van import maakt echter wel kwetsbaar. (NRC 10-1-2022)

 

 

december 2021

Het Duitse energiebedrijf RWE krijgt een vergunning voor de bouw van een groene waterstoffabriek van 50 MW in de Eemshaven en wordt daarmee de grootste die in Nederland vergund is. Ook VoltH2 kreeg herfst toestemming om in Vlissingen en Terneuzen twee elektrolysers te bouwen van elk 25 MW, met name bedoeld voor de transportsektor. Tevens werd vermeld dat het Eindhovense DAF bezig is met de ontwikkeling van waterstof voor trucks. (NRC 30-12-2021)

 

 

december 2021

In Friesland hebben de besturen van een tweetal dorpsmolenorganisaties (Tzum en Reduzum) hun handtekening gezet voor plaatsing van een nieuw en groter model, te weten de EWT-molen van 1MW met een tiphoogte van ca. 100m en een groene stroomproduktie van ca. 2,5 a 3 miljoen kWh per jaar. De huidige windmolens van rond 5MW kennen overigens een opbrengst van rond 15 miljoen kWh per molen per jaar en meerdere dorpen/regio's hebben hiervoor belangstelling.

 

 

november 2021

De prijs van aardgas stijgt momenteel fors waardoor bewoners en bedrijven gekonfronteerd zullen worden met een sterk verhoogde energierekening. De NVDE pleit ervoor om het probleem bij de kern aan te pakken, namelijk door meer te isoleren en meer duurzame technieken in te zetten en daarom ziet men de meeste heil in het subsidieren van energiebesparing en duurzame energie. Onderzoek geeft aan dat er steeds vaker websites worden bezocht over woningisolatie, warmtepompen, zonne-energie, etc.

 

 

augustus 2021

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), bestaande uit een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen, konkludeert in haar recente rapportage dat de temperatuur op Aarde door de uitstoot aan broeikasgassen (CO2) nog sterker toeneemt dan aanvankelijk gedacht en dat een verdere opwarming tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt: intensere en frequentere hittegolven, meer hittegolven in de oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost. Greenpeace ziet in het rapport een aansporing voor het nieuwe kabinet om ambitieuzere klimaatdoelen te stellen.

 

 

april 2021

Volgens Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, moet Nederland de nationale klimaatdoelstelling voor 2030 ophogen van 49 procent naar 55 procent CO2-vermindering ten opzichte van 1990. In de nieuwe Europese Klimaatwet staat dat de Europese Unie als geheel 55 procent CO2 moet verminderen in 2030; dat was eerst nog 40 procent. In tegenstelling tot Rutte vindt Nijpels dat Nederland vrijwillig -en nu al- de doelstelling moet ophogen. Nijpels: "Door het doel nu te verhogen geef je zekerheid aan al die partijen die bezig zijn met de energietransitie. En juist die zekerheid en consistentie is waar die partijen op dit moment om vragen."

 

 

maart 2021

Het Duitse aandeel duurzame energie (DE) voor wat betreft de elektriciteitsproduktie is in 2020 naar ca. 45% gestegen; dit bedroeg 10 jaar geleden nog geen 17%. Sinds 2010 is het aantal werkende kerncentrales van 27 stuks gedaald naar 6 stuks en de bedoeling is dat in 2022 alle kerncentrales gesloten zijn. 10 jaar na Fukushima is het de Duitsers nog steeds ernst om niet verder te gaan met kernenergie. Volgens Duitse experts kan men het beste inzetten op DE-innovaties zoals waterstof en groen gas, op meer burgerprojekten, op slimmere netten (Smart Grid), op energie-efficientie en op klimaatbescherming/-adaptatie (Klimaschutz).

 

 

maart 2021

De E-160 van de Duitse fabrikant Enercon is voor 2020 uitgeroepen tot de beste windmolen op land in de kategorie van 4,5MW-plus (door Windpower Monthly). Het nominaal vermogen ligt momenteel op 5,5MW en de tiphoogten zijn 200m of 246m; de produktie ligt op ruim 20 miljoen kWh per jaar! Het betreft een samenwerking tussen Enercon en Lagerwey, dus toch een beetje Nederlands.... Overigens skoort ook de E-138 met een vermogen van 4,2MW hoge ogen in gebieden met relatief weinig wind; mogelijk komt al in 2022 een wat zwaardere versie uit met een vermogen van tenminste 5MW voor gebieden met meer wind, zoals in Noord-Nederland.

 

 

maart 2021

Het Rijk heeft voor 2021 100 miljoen euro gereserveerd voor kleinschalige PV-projekten (15 tot 300kWp bij VvE's en Energiecooperaties) en lokale windmolenprojekten (500 à 1000kW), waaraan de lokale bevolking kan deelnemen tot maximaal 5kWp-zon, resp. 2kW-wind per deelnemer. Deze Subsidieregeling Cooperatieve Energieopwekking (SCE) is de opvolger van de postcoderoosregeling. MEA-adviesburo gaat in 2021 dit soort buurtprojekten in Noord- en Oost-Nederland stimuleren.

 

 

jan 2021

Een aantal middelgrote windmolens tussen 500 en 1000kW, met masthoogten tussen ca. 60 en 100m komen in beeld voor de nieuwe Rijkssubsidieregeling 2021, o.a. bedoeld voor energiecooperaties en dorpsmolenorganisaties die binnen een bepaalde postcoderoos aan de slag willen. Voor deze regeling komen o.a. de E48/53 (Enercon), de DDIS60 (Direct Drive Systems) en de DW54/61 van Emergya Wind Technologies (EWT) in beeld. De Nederlandse DirectWind(DW)61 met een ashoogte van 69m en een tiphoogte van 100m skoort daarbij hoge ogen als dorps-/buurtmolen.

 

 

dec 2020

In 2021 kunnen meerdere gemeenten in Noord- en Oost-Nederland ondersteund worden in hun energiebeleid en het kiezen van strategische energietransitiepaden. Bij belangstelling kunnen de gemeenten ook steun krijgen bij het vinden van geschikte buurtprojekten met zon-PV en windenergie (of een mix).

 

 

okt 2020

Het blijkt dat meerdere gemeenten met vragen zitten over de meest kansrijke energietransitiepaden betreffende duurzame energie, met name Warmteplannen. MEA-adviesburo gaat de ondersteuningsmogelijkheden bekijken en vorm geven aan een kansrijk landelijke model (binnen West-Europa).

 

 

aug 2020

De provincie Utrecht wil in 2040 energieneutraal zijn en het Klimaatakkoord streeft naar vijftig procent lokaal eigendom bij duurzame energieopwekking. Lokale energiecooperaties hebben in deze opgave een belangrijke rol. Er zijn nu 30 energiecooperaties in de provincie en het aantal groeit snel.

 

 

juli 2020

Begin juli werd bekend gemaakt dat Europa zwaar gaat inzetten op waterstof. In de periode tot 2030 zal een kleine 50.000MW aan elektrolysers worden geïnstalleerd voor de produktie van 10 miljoen ton groene waterstof en zal de infrastruktuur en de bijbehorende technologie daarop worden aangepast.

 

 

juli 2020

Siemens Gamesa gaat 100 stuks van de grootste windmolens van de wereld leveren voor het windpark Sofia voor de Britse kust. De nieuwe 14 MW SG-molens vermijden elk 1,4 Mton aan CO2-emissie tijdens hun 25-jarige levensduur.

 

 

juli 2020

De Nederlandse ambassade in Parijs meldde dat het de Fransen nog steeds menens is om -ondanks corona- naar 100% duurzaamheid toe te werken: “De gezondheidscrisis wist de noodtoestand voor het klimaat niet uit,” aldus minister Elisabeth Borne. Belangrijkste doelstellingen uit het Franse routeplan richting 2028 zijn 16,5% energiebesparing, een verdubbeling van de duurzame energieopwekking en 30% minder CO2-uitstoot. Daarnaast moeten er voor 2035 14 kerncentrales worden stilgelegd.

 

 

juni 2020

In Duitsland is begin juni het wetsontwerp aangenomen om toe te werken naar 40GW (40.000MW) aan windenergievermogen op zee in 2040 (en 15 a 20GW in het jaar 2030). Ook het Verenigd Koninkrijk wil 40.000MW offshore realiseren. Nederland denkt aan 40 a 50GW offshorewind op het NCP, met 11,5GW in 2030. Het Duitse aandeel elektriciteit uit zon, wind en water ligt momenteel rond de 43%; men wil dit in 2030 uitgebreid hebben tot 65%, waarbij de ontwikkeling van wind op zee een grote rol gaat spelen.

 

 

juni 2020

Een 30-tal bedrijven, waaronder de GasUnie en Shell, denkt miljarden euro's te kunnen besparen door op de Noordzee niet alleen elektriciteit op te wekken met windmolens, maar ook 'nieuw gas' te maken in de vorm van waterstof. Het olie- en gasbedrijf Neptune begint binnenkort een experiment met een elektrolyser vanaf een gasplatform dat 18 kilometer uit de kust van Scheveningen ligt. Het waterstof wordt via een bestaande gasleiding aan land gebracht. Door bij een overschot elektriciteit om te zetten in waterstof, hoeft het niet gedumpt te worden op de elektriciteitsmarkt. Daardoor leveren grote windparken op zee meer geld op.

 

 

april 2020

De RES-regio West-Overijssel wil tot 2030 veel grote zonnevelden en windparken aanleggen; de bouw is nodig om in deze periode de CO2-uitstoot te halveren. Langs de A1 bij Deventer wordt een stuk grond van 35ha klaargemaakt voor 116.000 zonnepanelen. Bij het maken van de plannen denken ook bewoners, energiecooperaties, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties mee. Men wil het liefst dat de eigen gemeenschap er aan gaat verdienen.

 

 

april 2020

LTO-Noord heeft bezwaren tegen het RES-plan van de Cleantech-Regio ingediend. Men vindt dat er veel meer met zonne-energie op bestaande daken kan worden gedaan en wat minder focus op grootschalige zonnevelden, waar volgens de agrarische organisatie de verwachte achteruitgang van het bodemleven eerst beter onderzocht moet worden. In haar optiek doet men het bij de RES-Foodvalley een stuk beter. Overigens wil men in de Cleantech-Regio wel alternatieven onderzoeken en stimuleren, zoals geothermie en de produktie van waterstof en synthetisch gas (CH4).

 

 

maart 2020

De provincie Noord-Brabant en Enpuls zetten in op sociale innovatie om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten te betrekken bij de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema’s als energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. Hierbij komen vraagstukken met name op het gebied van organisatie, financiering en burgerparticipatie, aansluiting op het net en verdeling van de winst (lokale fondsvorming) aan de orde.

 

 

febr 2020

Het lijkt onhaalbaar om in 2020 tenminste 20% van de CO2-uitstoot in het jaar 1990 (ca. 150MTon) gereduceerd te hebben. Mogelijk blijven we op zo'n 10MTon CO2-reduktie steken en riskeren daarmee een forse Europese boete... In het jaar 2030 moet sprake zijn van een 49 a 55% verminderde uitstoot, ofwel een verminderde CO2-uitstoot van ongeveer 70MTon per jaar. Het roer moet nu snel om vindt ook de Stichting Urgenda.

 

 

febr 2020

Op het energiesymposium te Barneveld over energiebesparing en CO2-reduktie door met name grotere bedrijven gaf Ed Nijpels aan dat er een stok achter de deur komt te staan waarbij onwelwillende bedrijven te maken krijgen met een boeteregeling. Verder werd de energiebelasting op aardgas (plus 10cnt/m3) besproken, de CO2-heffing op vermijdbare CO2-uitstoot, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de aanvullende SDE++ regeling voor warmte&groengas projekten. Men voorziet een snelle ontwikkeling van groen methaangas (met groen waterstof als basis) in de bestaande warmtenetten.

 

 

jan 2020

Op de gekombineerde energiekonferentie tussen Nederland en de Duitse deelstaat NRW te Arnhem bleek veel belangstelling voor de ontwikkeling van groen waterstof en minister Wiebes wil voor de opschaling hiervan veel geld vrij maken. Men voorziet een hoge produktie van groen waterstof als bijprodukt van offshore-windenergie, waardoor regionale energiestrategieën in beide landen aangepast zullen gaan worden. Verder was de minister onder de indruk van het kluster Arnhemse waterstofbedrijven en hun vorderingen.

 

 

jan 2020

De Hoge Raad heeft bepaald dat het eerdere vonnis van de rechter dat het Rijk minimaal 25% CO2-reduktie in 2020 moet realiseren ten opzichte van 1990, overeind blijft. Er moet dus nog heel veel gebeuren wil men deze reduktie behalen en -volgens NVDE direkteur Olof van der Gaag- zoveel mogelijk door maatregelen in eigen land, want met kompensatiemiddelen in het buitenland raakt je de miljoenen en ook veel werkgelegenheid en kennis kwijt. De Nederlandse inzet is verder 49% CO2-reduktie in 2030 en nagenoeg 100% CO2-reduktie in 2050, ofwel binnen 1 generatie fossielvrij. Volgens de NVDE dienen vooral vergroting van de netopnamekapaciteit voor duurzame energie, zonnedaken, duurzame warmte en woningisolatie te worden gestimuleerd.

 

 

jan 2020

De eerdere (Europese) doelstelling om in het jaar 2020 op energiegebied 20% te hebben bespaard, 20% duurzaam te hebben opgewekt en 20% minder CO2-uitstoot te hebben behaald (20-20-20 ambitie) is bij lange na niet gehaald. N.a.w. zal een zwaardere CO2-belasting en een Europese CO2-boete- dan wel kompensatieregeling de energietransitie versnellen. De energietransitie zal zo strategisch mogelijk op Europees, landelijk en regionaal/gemeentelijk nivo moeten worden aangepakt, tezamen met de burgers en hun bedrijven.

 

 

nov 2019

Diverse energieregio's en gemeenten hebben belangstelling getoond voor MEA-informatie over een zo kansrijk en strategisch mogelijke manier om 100% energieneutraal te worden; een aantal (gratis) lezingen zijn verzorgd. Men kan verder zich aanmelden voor steun op het gebied van de Regionale EnergieStrategiën (RES) gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Leidraad; hiertoe kan MEA-adviesburo worden ingehuurd.

 

 

juli 2019

Anderhalf jaar na de start van de gesprekken aan de klimaattafels heeft het kabinet op 28 juni haar plannen gepresenteerd. Het Klimaatakkoord wordt gezien als vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te kunnen voeren. In het najaar spreken de gemeenten zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie uit te kunnen voeren. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen met daarin een tijdspad wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. In deze transitie zullen uiteindelijk zo'n 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energie. Uit: Nieuwsbrief Klimaatakkoord van de VNG

 

 

juni 2019

De EU-lidstaten moeten harder trekken aan hun klimaatplannen als de EU haar doelstellingen voor 2030 wil halen. Vooral door een geringere energiebesparing (tenminste 0,8% per jaar voor alle lidstaten) en beperkte maatregelen om fossiele energiebronnen te vervangen door duurzame energie dreigen de vastgelegde percentages voor 2030 niet te worden gehaald. In 2030 zou minstens 32% uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon moeten komen; voor 2050 streeft men naar een klimaatneutrale ekonomie. Zie ook Europa-nu.nl

 

 

juni 2019

Volgens de NVDE heeft het Kabinet al veel kostbare tijd verloren om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Men ziet wel mogelijkheden om het proces te versnellen; zie de notitie: NVDE Versnellingsopties hernieuwbare energie voor 2020. In sommige regio's is er nog te weinig afstemming tussen de RES-regio's en haar gemeenten en lijkt meer deskundigheid gewenst; ook lijkt er behoefte aan een landelijke regie/aanpak richting 2050 en naar een landelijke Leidraad. MEA werkt hieraan.

 

 

feb 2019

Onderzoekers van de Universiteit te Leuven presenteerden eind februari de kombinatie zon-PV met waterstofproduktie. De bedoeling is dat het waterstof een groot deel van het aardgas gaat vervangen en ook voor het verkeer geschikt wordt m.b.v. opslag in tanks. MEA kan helpen bij het opstellen van (waterstof) visies in de diverse sektoren.

 

 

feb 2019

Eind januari werd door MEA voor de gemeenten Berg en Dal en het Duitse Kranenburg een presentatie gegeven over een (nog) strategischer energietransitie, waarbij gemeenten zoveel mogelijk samenwerken. Er werd uitleg gegeven over de ontwikkeling van duurzame energie in binnen- en buitenland, waarbij men deze kennis kan meenemen in op te stellen gemeentelijke en regionale energieplannen. Ter ondersteuning is een "Landelijke Leidraad" ontworpen met een blik op het jaar 2050. De provincies, RES-regio's en gemeenten kunnen bij MEA een RES-Quickscan aanvragen.

 

 

dec 2018

De Nederlandse milieubeweging en FNV maken zich terecht grote zorgen of de Europese afspraak om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten wel gehaald gaat worden. Er wordt nu een te groot beroep gedaan op biomassa en op ondergrondse CO2-opslag en er wordt onvoldoende doorgepakt om CO2 te beprijzen, zoals dit al wel in Duitsland (via de EEG) gebeurd. Het uitgangspunt "de vervuiler betaalt", met daarmee het invoeren van een eco- of CO2-tax, zou bij de Nederlandse regering bovenaan moeten staan.

 

 

nov 2018

Tijdens het Nationale Warmtecongres te Nijmegen heeft de gemeente Roosendaal met haar Duurzaam Energiebedrijf (DER) de prijs gewonnen voor het meest duurzame warmtenet. De Nederlandse Verwarmingsindustrie gaf aan veel te zien in duurzaam gas (uit waterstof) in kombinatie met hybride warmtepompen en zonne-energie. Duurzaam gas (uit zon, wind en biogas) kan in de bestaande gasinfrastruktuur en zal vooral na 2030 in beeld komen.

 

 

okt 2018

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor plaatsing van 45 windmolens in de Veenkolonieën van Drenthe. Volgens de initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden het Nordex N131-molens met een tiphoogte van 210,5m. Het zou mooi zijn als zulke windparken voor 100% in eigendom komen van gemeenten en lokale bevolking en bedrijvigheid zodat de opbrengst de lokale omgeving te goede komt en niet aan derden. In Duitsland geeft men voorrang aan dergelijke lokale burgerinitiatieven.

 

 

sept 2018

MEA-adviesburo heeft voor de Nederlandse provincies een landelijke "Leidraad" ontwikkeld, welke t.b.v. het uitwerken van RES-startnotities gehanteerd kan worden. Hierbij is uitgegaan van Duits-Europese kennis en ervaring en de ontwikkeling van 100%DE-regio's die in 2050 geheel over willen zijn op een verduurzaamde energievoorziening. MEA-adviesburo verzorgt hierover gratis informatie aan betrokken provinciale bestuurders en hun ambtenaren en kan op verzoek een "Quickscan 100%DE" opstellen als onderdeel van toekomstig energiebeleid.

 

 

juli 2018

Op de Hannover Messe presenteerde de Nederlandse firma Lagerwey haar voornemen om -tezamen met HYGRO- een 4,8MW waterstofwindturbine te bouwen, die ook voor lokale situaties kan worden ingezet. Deze geïntegreerde windmolen moet in 2019 klaar zijn voor produktie en wordt geplaatst op het testveld in de Wieringermeer. De huidige produkten zijn de L82 (2,3MW), de L100 (2,5MW) en de L136 van 4,5MW.

 

 

juni 2018

MEA-adviesburo heeft de TFF-organisatie van de Hanzehogeschool/EnTranCe ondersteund om op 27 juni 2018 Diederik Samsom als spreker naar Groningen te halen. Diederik doet mee aan het landelijke energie-/klimaatberaad en is momenteel voorzitter van de sektortafel Gebouwde Omgeving. De Barn Talk werd bijgewoond door zo'n 270 studenten van de Hanzehogeschool/RUG en professionals. Diederik Samsom werd gevraagd om niet alleen te kijken naar wijken en steden maar -zeker in provincies als Groningen- aandacht te besteden aan gebiedsgerichte aktiviteiten voor dorpen en buurtschappen, waarbij de ontwikkeling van Groen Gas een grote rol kan gaan spelen en waardoor bestaande gasinfrastruktuur kan worden behouden en aangepast. De gemeente Groningen gaf te kennen veel belangstelling te hebben voor deze ontwikkeling.

 

 

april 2018

Tijdens het Drenthe Event te Assen kwam naar voren dat provincies op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie niet alleen fasciliterend dienen te zijn maar met konkrete plannen, richtlijnen en kontroleurs/handhavers dienen te komen. MEA-adviesburo kan daarbij ondersteunen.

 

 

april 2018

MEA-adviesburo kan gemeenten, provincies en potentiële energieregio's ondersteunen in het opstellen van zo strategische mogelijke energietransitiepaden en -plannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring in binnen- én buitenland (met name de 100%DE-regio ontwikkeling in Duitsland); hiertoe is een landelijke leidraad ontwikkeld.

 

 

jan 2018

Energiewerkplaats Fryslân heeft MEA de opdracht gegeven om gezamenlijk strategische duurzame energie (DE-)visies voor een 10-tal dorpen in NO-Friesland te ontwikkelen. De Hanzehogeschool te Groningen helpt bij de vertaalslag van goedwerkende Deense en Duitse energiemodellen voor dorpen en gemeenten.

 

 

sept 2017

De Groninger EnergieKoepel (GrEK) heeft op donderdag 21 september tezamen met MEA-adviesburo een exkursie naar Saerbeck georganiseerd met informatie voor de provincie, gemeenten en energiecooperaties over burgerinitiatieven binnen de gemeente Saerbeck en over het energieplan van de Kreis Steinfurt om in het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een duurzame energievoorziening. Het nabij de kern gelegen energiepark kent een zevental windmolens van 3MW (Ashoogte 149m) een zonneveld van 5,7MW en een tweetal biogasvoorzieningen van elk ca. 1MW. Het breed gedragen burgerwindpark wordt binnenkort uitgebreid met nog eens 6 turbines. De provincie/Kreis ondersteunt nieuwe ontwikkelingen zoals de opslag van duurzame energie in waterstof (Flexkraftwerken van 2 a 4MW).

 

 

juni 2017

In memoriam Theo Potma. Op 9 juni 2017 is Theo Potma op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was mede-oprichter van het Centrum voor Energiebesparing (CE-Delft) en vooral bekend van Het Vergeten Scenario uit 1979 dat gestoeld is op duurzame energie, energiebesparing en de vervuiler betaalt. Dit energiebeleid staat momenteel weer sterk in de belangstelling en wordt door ons buro gepromoot. Hij heeft velen geinspireerd; we zullen hem niet vergeten.

 

 

febr 2017

Bij de omschakeling naar 100% duurzame energie in het jaar 2050 zal de (lokale) opslag steeds belangrijker worden, waarbij de opgewekte elektriciteit met een hoog rendement wordt omgezet in waterstof, dat direkt kan worden gebruikt onder hoge druk en via brandstofcellen, of kan worden omgezet in methaan of ammoniak. In deze gevallen wordt CO2 toegevoegd, resp. stikstof uit de lucht. Nieuw is de Nederlandse uitvinding van waterstof in poedervorm die in een gelachtige vorm kan worden getankt en waarbij men op 1 kilo ongeveer 240km kan rijden! (zie ook onder het bedrijf H2-fuel.nl)

 

 

dec 2016

Vanaf 2017 zullen er "duurzame energietrips" naar Duitsland worden georganiseerd voor aktieve burgers/energiecoöperaties, bedrijven, politici/bestuurders en betrokken funktionarissen. Men kan hierbij kennismaken met diverse Burgergenossenschaften, Energiewerkgroepen en andere aktieve Duitse organisaties. Ook kan men daarbij enkele goedwerkende decentrale energieprojekten aanschouwen, b.v. in Saerbeck en nabij Lichtenau (Wf).

 

 

dec 2016

Er zijn kontakten gelegd met Kreis Steinfurt vanwege hun interessante energiebeleid en burgerbetrokkenheid. Het Masterplan 100% Klimaschutz geeft een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden voor duurzame energie uit deze regio; de bedoeling is dat men in het jaar 2050 energie-autarkisch is met een CO2-reduktie van 95%. Zie ook www.kreis-steinfurt.de en dan onder Energieland 2050. In het Masterplan werd ook een impressie gegeven hoe het landschap rondom Steinfurt er in 2050 uit zou kunnen zien:

 

 

Okt 2014

Flevoland is aktief om haar windenergiedoelstelling voor 2020 (ruim 1800MW) te halen. In haar Federatieplan FWF, waar zo'n 1000 boeren en buitenlui aktief betrokken zijn, gaat men ca. 500MW saneren (ca. 200MW blijft staan) en 1250MW bijplaatsen, exkl. de 411MW in de Noordoostpolder. Het aantal molens daalt van 500 naar 300 en ca. 3,5 miljoen mensen worden hiermee van groene stroom voorzien. Dit windplan geeft aan minimaal 10.000 mensen werk en naast goede rentevergoedingen (6% of hoger), saneringsvergoedingen en gewaskompensatieregelingen krijgen ook direkte omwonenden een prima vergoeding. Men probeert een minimale afstand tot woningen aan te houden van 300 à 500m.

 

 

Aug 2014

Op zaterdag 16 augustus organiseerde de Vereniging Windenergiebenutting (WEB) een exkursie naar de werkplaats van firma Lagerwey te Wekerom en naar de testmolens van het type L93 en L100 nabij Lelystad, welke een vermogen kennen van rond 2,5MW. Eén van de L100-molens kent een masthoogte van 135m en met de wieklengte van ca. 50m erbij bedraagt de tiphoogte ca. 185m; de gemeente Lelystad heeft een tiphoogte van 200m toegestaan. Naast leden van het WEB konden ook ODE-leden deze molen van binnen aanschouwen. Lagerwey bouwt nu molens voor Finland (waar de kWh-vergoeding redelijk is te noemen), maar het zou mooi zijn als ze ook in Nederland aan de slag konden!

 

 

Mei 2014

Het Duitse windmolenbedrijf Enercon komt binnenkort met de nieuwste E82 (2,35MW) en E101 (3,05MW) modellen die speciaal bedoeld zijn voor gebieden met veel wind, zoals de Nederlandse kustlokaties. De masthoogten liggen tussen ca. 100 en 135m. De wieken voor de E101 worden net over de grens in Haren gemaakt. Enercon is in 1985 gestart en kent inmiddels een marktaandeel van ca. 50% op de Duitse markt en 10% wereldwijd.

 

 

Jan. 2014

Drie partijen (PDF, FMF en SHFM) werken aan een advies om windenergie op land weer "los" te krijgen en te voldoen aan de landelijke afspraak om in 2020 530,5MW aan vermogen te hebben opgesteld in Friesland. Het gaat daarbij om van onderaf gedragen projekten voor Friese burgers en ondernemers. Er wordt 1 op 4MW aan vermogen opgeschaald, waarbij naar verwachting ongeveer de helft van de kleinere turbines wordt meegenomen in kleinschalige klusters. Daarnaast zijn ook dorpsmolens weer in beeld. In februari wordt gestart met een eerste inventarisatie van plannen en mogelijkheden.

 

 

Okt 2013

MEA-adviesburo heeft de geslaagde Tagung in de NRW-windenergiehoofdstad Lichtenau ondersteund met presentaties. Ten opzichte van de goede Duitse ontwikkelingen blijft (Noord)Nederland achter; in ons land zijn we hard toe aan een duidelijke Duurzame Energie Wet met goede vergoedingen voor groene energie en aan meer (regionale) ondersteuning van DE-projekten waaraan burgers en lokale bedrijven kunnen deelnemen. Verder zou het decentrale/regionale model van het IdE-instituut uit Kassel interessant kunnen worden met duidelijke ambities en afspraken binnen de regio's.

 

 

Maart 2013

Ook in China gaan de ontwikkelingen op windenergiegebied erg snel en plaatst men er nu bijna 20.000MW per jaar bij; de doelstelling ligt op 100.000MW in 2015 en dat lijkt haalbaar. Het nukleaire vermogen is na Fukushima afgenomen en al ruim ingehaald door windenergie.Door Europa is weliswaar een importbelasting op de Chinese zonnepanelen ingesteld, maar de prijzen blijven laag.

 

 

Maart 2013

In Duitsland is in 2012 2439MW aan windenergie bijgeplaatst (20% meer dan in 2011) en kent men een vermogen van meer dan 31.000MW volgens de BWE. Er komen ook steeds meer molens in het binnenland op masthoogten tussen 110 en 130m. Verder wil men in 2030 25.000MW offshore gerealiseerd hebben. Ondanks de vele molens (ca. 22.000 stuks) blijft het toerisme maar groeien en kende Duitsland in 2012 een recordjaar met bijna 400 miljoen overnachtingen, waarvan ook steeds meer Nederlanders!


Groei Duits windenergievermogen

 

 

Febr 2013

In Friesland zijn er inmiddels meer dan 80 dorpen die een wat ruimer (spreidings)beleid wensen van de Provincie op gebied van duurzame energie, met name op gebied van dorps-/regiomolens. Op 28 februari organiseerde de dorpsmolenvereniging van Reduzum een eerste peilingsavond en het blijkt dat er binnen de dorpen veel belangstelling bestaat voor projekten waar de bevolking zelf aan kan deelnemen en waarbij de winst de omgeving ten goede komt

 

 

Febr 2013

Op 8 februari maakte de Drentse KEI bekend dat ze gaat trachten zoveel mogelijk lokale duurzame energie-initiatieven te bundelen en dat ook Grunneger Power en de Fryske EK aktief zijn op dit gebied in Noord-Nederland. In al meer dan 40 dorpen en regio's zijn aktiviteiten op gebied van duurzaamheid waarbij de projekten van onderop worden aangedragen, ofwel met een breed draagvlak

 

 

Febr 2013

Volgens de NMF-Drenthe zijn er al zo'n 750 zonne-energieprojekten gerealiseerd in de stad Assen; op 1 februari maakte wethouder Langius een korte ronde langs zo'n 20 projekten in het Blauwe As-gebied en Oud-Zuid ter stimulering van meer zon-PV. Tezamen met het Burgerkollektief-Assen (BKA) wordt in 2014 weer een nieuwe aktie ondernomen op gebied van energiebesparing en zonne-energie.

 

 

Sept 2012

Fraktiespecialisten van de 8 grote partijen zijn akkoord om te komen tot een Nederlands EnergieTransitie Akkoord, waarbij wordt ingezet op het bereiken van 100% hernieuwbare energie in het jaar 2050 (tezamen met zoveel mogelijk energiebesparing; minimaal 3% per jaar). Ook wil men een tot stand koming van een groene energieinvesteringsmaatschappij. Het debat hierover werd georganiseerd door de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) onder leiding van oud-minister Ed Nijpels.

 

 

Nov 2011

Tijdens de windenergiebeurs in de RAI te Amsterdam bleken er grootschalige plannen te bestaan voor wind-offshore; de EWEA mikt op 40.000MW in het jaar 2020 (met bijna 170.000 mensen werkzaam in deze branche) en 110.000MW in de periode 2020-2030. Zo heeft Groot-Brittanie ca. 40.000MW aan windvermogen op zee gepland, Duitsland ruim 20.000MW en Noorwegen ca. 10.000MW. Op deze beurs presenteerden meerdere fabrikanten hun molens van 5MW en groter, zoals de 6MW direct-drive van Siemens. Deze kan op een gunstige landlokatie ruim 12 miljoen kWh per jaar aan groene stroom produceren, vergelijkbaar aan de produktie van 10 voetbalvelden aan zonnepanelen!

 

 

juni 2011

Volgens de WWEA stond er in 2010 197.000MW aan windvermogen, waarvan 86.000MW in Europa, 61.000MW in Azie en 44.000MW in Noord-Amerika. De toename t.o.v. 2009 bedroeg gemiddeld 24% met nog geen 1% in Nederland... Voor 2015 verwacht men een stijging naar 600.000MW en voor 2020 naar 1500.000MW; na 2020 zal vooral het aandeel offshore aanzienlijk toenemen. Er komen steeds grotere windmolens in beeld zoals de 7MW van Vestas, de 6MW van het Chinese Sinovel en de megaturbines van GE, Goldwind, Enercon, Gamesa, Alstom-Belwind en Nordex. Deze zomer wordt op het ECN-testveld de 5MW-molen van Darwind geplaatst; een direct-drive-turbine.

 

 

feb 2011

Het Platform Duurzaam Fryslan (PDF) wil liefst naar 600MW in Friesland in 2020 en de Nederlandse NWEA ziet voor deze provincie mogelijkheden tot wel 1000MW. Een belangrijk onderdeel kunnen dorpsmolens worden, waarbij de inwonenden financieel kunnen participeren en een graantje kunnen meepikken van de winst. Volgens MEA-adviesburo kan er sprake zijn van een goede duurzame energiemix en zullen deze kollektieve projekten veel werk opleveren (ca. 1 tot 2,5 mensjaren per MW).

 

 

jan 2010

Utrecht. Volgens de Nederlandse WindEnergieAssociatie (NWEA) wil het Rijk in 2012 naar 4000MW windvermogen op land en zou 950MW op zee vergund kunnen worden, met een groei naar 6000MW in 2020. De NWEA bepleit een feed-in subsidiesysteem en wijst CO2-opslag in de grond af. De plannen voor het bijbouwen van kolen- en kerncentrales ziet men als een bedreiging voor de ontwikkeling van duurzame energie en kan leiden tot een overvol elektriciteitsnet. In 2050 kunnen de duurzame energiebronnen de elektriciteitsvraag volledig dekken. Zie ook www.nwea.nl/jaarplan2010

 

 

Dec 2008

In Duitsland is bij Emden een Enercon-windmolen van maar liefst 7 MW geplaatst met een rotordiameter van 126m. De molen behoort tot een van de grootsten en levert meer dan 20 miljoen kWh/jaar. Naar vernomen liggen er bij diverse molenbouwers in Europa en Amerika 10Megawatters op de tekentafel; dit zijn ideale molens voor met name offshorewindparken. De grootste molenleveranciers zijn: Vestas, Gamasa, GE-wind, Enercon en RE-power, maar ook de Nederlandse fabrikant Lagerwey maakt mooie exemplaren in de kategorie van 2 tot 3 MW.

 

 

Mei 2007

In Duitsland is bij Neuenburg am Rhein een projekt op geothermische energie gerealiseerd, waarbij tot ca. 3 km diepte is geboord en waarbij zowel elektriciteit als warm water wordt geproduceerd voor de industrie en nieuwbouw. In Duitsland neemt de belangstelling voor de energiewinning uit diepere grondlagen toe: in 2008 zullen er 16 geothermiecentrales met een vermogen van 200 MW gerealiseerd zijn, overeenkomend met ca. 650 Mwe aan windvermogen. Zie ook www.stoltenberg-energie.de

 

 

April 2007

De belangstelling voor het vervoer op waterstof neemt toe. Meerdere Skandinavische landen en ook Duitsland hebben een aantal auto’s ontwikkeld welke met een brandstofcel en een elektromotor op waterstof rijden. Op de auto-RAI stond in april het prototype van een waterstofwagen met een NedStack brandstofcel, ontworpen door de TH-Delft en andere scholen op verzoek van de Stichting Natuur en Milieu. Peter Timmer van MEA-adviesburo, groot voorstander van de ontwikkeling van waterstof uit duurzame energiebronnen, stond er even trots naast.