MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van duurzame energie en de begeleiding van duurzame energieprojekten. Het gaat hierbij vooral om projekten waar de lokale bevolking bij betrokken wordt.

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende (regionale) energiemodellen na te gaan, met name waar burgers worden betrokken in te vormen energieregio's. De bedoeling is om met deze kennis de Nederlandse energietransitie richting het jaar 2050 te versnellen. Hiertoe zijn kontakten gelegd met de Hanzehogeschool te Groningen en de HAN te Arnhem.

Verder kunt u bij MEA-adviesburo terecht voor onderzoek en (beleids)ondersteuning en het geven van voorlichting en presentaties op het gebied van duurzame energie.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Technologiezentrum für Zukunftenergien Lichtenau www.tz-lichtenau.demet name op het gebied van duurzame technologische ontwikkelingen in Duitsland en upgrading van burgerwindparken
Institut dezentrale Energietechnologien www.ide-kassel.de met name op het gebied van de "vergroening" van energieregio's in Duitsland en overige Europese landen
Energy Club Arnhem www.energyclubarnhem.nl , de HAN en de Hanzehogeschool/EnTranCe (Energietransitiecentrum) met betrekking tot de invulling van energietransitieroutes
VGEC (Gelderland), Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), GREK, Drentse KEI en andere regionale en lokale organisaties, gemeenten en provincies t.a.v. de ontwikkeling van duurzame energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 25 jaar bezig met het stimuleren/begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een ruime ervaring opgedaan op het gebied van windenergie en overige duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, grondwarmte en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waaraan omwonenden/burgers zelf kunnen deelnemen.

 

Momenteel wordt een pilot voorbereid met de Hanzehogeschool en het Energie Transitie Centrum (EnTranCe) te Groningen om voor nog een te kiezen energieregio het Duitse model te implementeren, met de nadruk op burgerparticipatie en plaatsing op de Europese kaart met 100% duurzame energieregio's. Daarbij wordt tevens samengewerkt met de HAN-hogeschool te Arnhem om een simulatiemodel te ontwikkelen waarbij alle betrokken partijen uit de energieregio hun inbreng kunnen geven ter bepaling van een voorkeurs-energietransitiepad. In Duitsland is op deze wijze al ruim éénderde deel (met ruim 20 miljoen inwoners) "vergroend", waarbij de regio's te kennen hebben gegeven om uiterlijk in het jaar 2050 gebruik te willen maken van 100% duurzame energie. Het energiemodel van het IdE-instituut is ook toepasbaar voor andere Europese landen; zo maken regio's in België en Oostenrijk hier al gebruik van.Het IdE uit Kassel kent al 136 Duitse regio's die over willen gaan op 100% duurzame energie in 2050; zie voor het Europese model ook www.100-ee.de

 

 
 
Noot: MEA-adviesburo is in 1989 gestart vanuit haar verduurzaamde pand in het Friese Dronrijp; in 2011 verhuisde ze naar Assen waar ca. 80 PV-projekten en enkele buurtprojekten zijn begeleid en vanaf mei 2016 zullen vanuit haar nieuwe lokatie te Arnhem diverse regiomodellen worden gepresenteerd en groepsreizen en exkursies naar Duitsland worden georganiseerd. De bedoeling is dat -tezamen met de HAN en diverse energiepartijen binnen de Energy Club Arnhem- een energiesimulatietafel wordt ontwikkeld, waar de diverse overheden gebruik van kunnen maken bij het bepalen van een voorkeurstransitieplan richting het jaar 2050.