MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van duurzame energie en de begeleiding van duurzame energieprojekten. Het gaat hierbij vooral om projekten waar de lokale bevolking bij betrokken wordt.

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende (regionale) energiemodellen na te gaan, waarbij wordt samengewerkt binnen te vormen energieregio's. De bedoeling is dat er ook in Nederland dergelijke energieregio's worden gevormd.

Vanuit haar nieuwe lokatie te Arnhem zal MEA-adviesburo een energiesimulatietafel ontwikkelen waaraan alle betrokken partijen hun inbreng kunnen geven aan het gewenste energietransitiepad. Verder kunt u bij MEA-adviesburo terecht voor onderzoek en (beleids)ondersteuning en het geven van voorlichting en presentaties op het gebied van duurzame energie.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Technologiezentrum für Zukunftenergien Lichtenau www.tz-lichtenau.demet name op het gebied van duurzame technologische ontwikkelingen in Duitsland en upgrading van de nabijgelegen windparken
Institut dezentrale Energietechnologien www.ide-kassel.de met name op het gebied van de "vergroening" van energieregio's in Duitsland en overige Europese landen
Energy Club Arnhem www.energyclubarnhem.nl met name met betrekking tot de ontwikkeling van energietransitieroutes m.b.v. een energiesimulatietafel
VGEC (Gelderland), De HAN te Arnhem, Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en andere regionale en lokale organisaties, gemeenten en provincies t.a.v. de ontwikkeling van duurzame energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 25 jaar bezig met het stimuleren/begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een ruime ervaring opgedaan op het gebied van windenergie en overige duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, grondwarmte en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waaraan omwonenden/burgers zelf kunnen deelnemen.

 

Momenteel wordt in samenwerking met de HAN-hogeschool te Arnhem een simulatiemodel ontwikkeld waarbij alle betrokken partijen hun inbreng kunnen geven ter bepaling van een mogelijk energietransitiepad, bedoeld als onderdeel van de te kiezen ambitie en uitvoeringsmodellen binnen een te vormen energieregio. In Duitsland is op deze wijze al ruim éénderde deel (met ruim 20 miljoen inwoners) "vergroend", waarbij de regio's te kennen hebben gegeven om uiterlijk in het jaar 2050 gebruik te willen maken van 100% duurzame energie. Het energiemodel van het IdE-instituut is ook toepasbaar voor andere Europese landen; zo maken regio's in België en Oostenrijk hier al gebruik van.Het IdE uit Kassel kent al 136 Duitse regio's die over willen gaan op 100% duurzame energie in 2050; zie voor het Europese model ook www.100-ee.de

 

 
 
Noot: MEA-adviesburo is in 1989 gestart vanuit haar verduurzaamde pand in het Friese Dronrijp; in 2011 verhuisde ze naar Assen waar ca. 80 PV-projekten en enkele buurtprojekten zijn begeleid en vanaf mei 2016 zullen vanuit haar nieuwe lokatie te Arnhem diverse regiomodellen worden gepresenteerd en groepsreizen en exkursies naar Duitsland worden georganiseerd. De bedoeling is dat -tezamen met de HAN en diverse energiepartijen binnen de Energy Club Arnhem- een energiesimulatietafel wordt ontwikkeld, waar de diverse overheden gebruik van kunnen maken bij het bepalen van een voorkeurstransitieplan richting het jaar 2050.